Trang chủ    Thực tiễn    Chính quyền cấp huyện ở Thành phố Hà Nội tăng cường công tác dân vận
Thứ hai, 13 Tháng 3 2023 14:33
482 Lượt xem

Chính quyền cấp huyện ở Thành phố Hà Nội tăng cường công tác dân vận

(LLCT) - Công tác dân vận của chính quyền luôn có vai trò quan trọng trong việc giữ gìn mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, nâng cao niềm tin của nhân dân với Đảng. Trong những năm qua, chính quyền cấp huyện ở Thành phố Hà Nội chú trọng thực hiện công tác dân vận và đạt nhiều kết quả. Bài viết đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp tăng cường công tác dân vận của chính quyền cấp huyện ở Thành phố Hà Nội trong thời gian tới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm hỏi nhân dân thôn 5, xã Yên Sở, huyện Hoài Đức, tháng 11-2021 - Ảnh: vnanet.vn

1. Thực trạng công tác dân vận của chính quyền cấp huyện ở Thành phố Hà Nội

Trong những năm qua, nhất là từ khi Bộ Chính trị ban hành Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 25-2-2010 về “Việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị”, Thành phố Hà Nội đã quan tâm xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận trên địa bàn. Một số cấp huyện đã có nghị quyết chuyên đề về công tác dân vận. Nhờ vậy, công tác dân vận của chính quyền cấp huyện được định hình tương đối rõ, không chỉ đơn thuần là thực hiện các chủ trương của cấp ủy cấp huyện về công tác dân vận.

Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội, chính quyền cấp huyện (gồm quận, huyện, thị xã) đã triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận, tạo bước chuyển biến mới về nhận thức trong thực hiện công tác dân vận theo hướng sâu sát cơ sở, tăng cường đối thoại, vận động, thuyết phục, hạn chế các biện pháp hành chính trong giải quyết các vụ việc phát sinh trong nhân dân. Cấp ủy, chính quyền cấp huyện đổi mới mạnh mẽ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ sâu sát, quyết liệt, dứt điểm, hiệu quả, nhất là những nhiệm vụ trọng tâm, lĩnh vực khó, phức tạp, mở rộng dân chủ, tạo sự thống nhất, đồng thuận, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Chính quyền cấp huyện đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền các quy chế, quy định về chức trách, nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú; vận động cán bộ, công chức tham gia cuộc thi về ứng xử, giao tiếp do Thành ủy phát động. Triển khai có hiệu quả quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan; xây dựng, triển khai kế hoạch đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục đến các đơn vị trên địa bàn.

Trong 05 năm thực hiện Kết luận số 114-KL/TW, ngày 14-7-2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp”, Thành phố đã in hơn 40.000 sổ tay quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và quy tắc ứng xử nơi công cộng và triển khai tới các cơ quan, địa phương. Biên soạn và phát hành hơn 30.000 tờ tuyên truyền về hai quy tắc ứng xử đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Có 30/30 huyện, quận, thị xã đã tổ chức tọa đàm về quy tắc ứng xử và tổ chức nhiều hội thi tuyên truyền, tìm hiểu về quy tắc ứng xử. 100% các công sở đều được treo quy tắc ứng xử tại khu vực một cửa, các phòng, ban; 100% bộ phận “một cửa” treo 10 nguyên tắc khi giao tiếp với công dân.

Các điểm công cộng như: di tích, vườn hoa, nhà văn hóa, bảng tin tổ dân phố, khu vui chơi giải trí... đều được treo biển quy tắc ứng xử nơi công cộng. Nhiều mô hình thực hiện quy tắc ứng xử được triển khai như: mô hình bộ phận một cửa, một cửa liên thông giải quyết thủ tục hành chính văn minh, thân thiện, chuyên nghiệp; mô hình cơ quan xanh, nơi làm việc ngăn nắp, gọn gàng; mô hình xây dựng trường học thân thiện, nói lời hay làm việc tốt, cảnh quan đẹp...

Chính quyền cấp huyện đã phổ biến Đề án 02-212 của Thành phố về vận động nhân dân tham gia phòng, chống tệ nạn xã hội, tội phạm và giữ gìn an ninh trật tự xã hội. Sơ kết việc thực hiện Đề án đã khẳng định: “Đề án đã góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật một cách tự giác của mỗi người dân, tạo nếp sống tự quản theo pháp luật trong từng cộng đồng dân cư; từng bước hạn chế các vi phạm pháp luật; giữ vững ổn định, trật tự an toàn xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh”. Sự tham gia tích cực của nhân dân kết hợp với hoạt động của các cơ quan chức năng thông qua công tác dân vận đã đem lại kết quả đáng ghi nhận trong công tác phòng, chống tệ nạn xã hội.

Chính quyền cấp huyện ở Thành phố Hà Nội luôn tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện các chủ trương, chương trình phát triển văn hóa - xã hội và đạt được kết quả đáng khích lệ. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục được triển khai có hiệu quả; các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao quần chúng phát triển mạnh. Công tác dân số, gia đình được triển khai sâu rộng trên toàn địa bàn, được đông đảo nhân dân hưởng ứng và thực hiện. Bên cạnh đó, tăng cường tuyên truyền và thực hiện nhiều biện pháp nhằm giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng của trẻ em dưới 5 tuổi. Các chương trình vận động nhân dân xây dựng gia đình văn hóa, chương trình hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ, bình đẳng giới, bảo đảm các quyền của phụ nữ và trẻ em được tích cực triển khai thực hiện...

Trên địa bàn Thành phố Hà Nội có đông đồng bào các tôn giáo: Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Cao Đài, Hồi giáo, Bahai... Hiện nay, tổng số tín đồ các tôn giáo ở Thành phố là gần 550.000 người; có 25.000 chức sắc, nhà tu hành; hơn 5.000 chức việc; gần 2.400 cơ sở thờ tự(1). Thời gian qua, các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo ở Thành phố Hà Nội đã diễn ra sôi động. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 24-NQ/TW và Nghị quyết số 25-NQ/TW của Đảng về công tác dân tộc, tôn giáo, chính quyền cấp huyện đã quan tâm, chủ động thực hiện các giải pháp phù hợp với tình hình và vận động nhân dân thực hiện.

Việc thực hiện Quy chế dân chủ trong các cơ quan nhà nước được quan tâm. Hầu hết các cơ quan cấp huyện đã xây dựng được các quy chế, quy định về thực hiện Quy chế dân chủ phù hợp chức năng, nhiệm vụ và tình hình cụ thể của từng cơ quan, đơn vị. Thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của UBND Thành phố, chính quyền cấp huyện đã tập trung quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị, của Thành ủy Hà Nội và các quy định của Chính phủ về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; chỉ đạo về việc thực hiện Quy chế dân chủ gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; nâng cao vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo các cấp trong chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ gắn với chủ đề năm công tác. Chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch theo trọng tâm công tác hằng năm; rà soát, bổ sung các nội quy, quy chế và văn bản về thực hiện dân chủ ở đơn vị phù hợp với nội dung các nghị định của Chính phủ về dân chủ ở cơ sở; tăng cường công khai, minh bạch trong quy trình giải quyết công việc giữa cơ quan nhà nước với công dân và tổ chức.

Các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hằng năm cũng được công khai và thông báo rộng rãi tới cử tri trên địa bàn. Hằng năm, có 100% (3.418/3.418) cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và coi đây là một trong những việc trọng tâm, cần thiết. Ban thanh tra nhân dân ở cơ quan, đơn vị thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị. Đồng thời, tham gia cùng chính quyền cùng cấp trong thực hiện việc giải đáp, hòa giải những vướng mắc của cán bộ, công chức, viên chức.

Trên cơ sở tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, chính quyền cấp huyện đã vận động nhân dân tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, dựa vào những điều quy định trong quy chế để phát hiện những cán bộ, công chức có biểu hiện tham nhũng, tiêu cực và những vi phạm khác.

Nhiều UBND huyện, quận, thị xã đã xây dựng quy chế sử dụng tài sản công, thực hành tiết kiệm và công khai để đội ngũ cán bộ, công chức nắm rõ và đối chiếu, phát hiện những cán bộ, công chức có biểu hiện tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Chính quyền cấp huyện coi trọng việc khuyến khích, bảo vệ người phát hiện, tố cáo tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đặt hòm thư tiếp nhận ý kiến của nhân dân về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại trụ sở các cơ quan chính quyền.

Trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm, nhất là trên các lĩnh vực dễ xảy ra, như quản lý đô thị, đất đai, trật tự xây dựng... chính quyền cấp huyện đã phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội. Nhờ sự tham gia tích cực của nhân dân, kết hợp với hoạt động của các cơ quan chức năng, chính quyền cấp huyện đã xử lý dứt điểm, kịp thời nhiều vụ việc phức tạp, không để tạo thành “điểm nóng” đông người, kéo dài.

2. Giải pháp tăng cường công tác dân vận của chính quyền cấp huyện ở Thành phố Hà Nội trong thời gian tới

Một là, đổi mới công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chủ trương công tác của cấp trên, nhằm nâng cao nhận thức về nghĩa vụ và quyền lợi của người dân.

Theo kết quả khảo sát, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện các nhiệm vụ của huyện, quận, thị xã được các cán bộ, công chức đánh giá đạt ở mức độ tốt và rất tốt là 90%.

Hình 1: Kết quả khảo sát công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện các nhiệm vụ của huyện, quận, thị xã ở Thành phố Hà Nội

Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao nhận thức về nghĩa vụ và quyền lợi cho nhân dân; giám sát chính quyền giải quyết theo đúng chính sách, pháp luật những vấn đề liên quan đến người dân. Củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận.

Tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chính sách, pháp luật và thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn cơ sở. Chính quyền cấp huyện xác định rõ định hướng phát triển kinh tế - xã hội đúng với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân. Đồng thời, phản ánh đầy đủ, kịp thời tâm tư, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của người dân.

Chính quyền cấp huyện chủ động phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng để tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật; vận động nhân dân xây dựng và thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa; bài trừ mê tín dị đoan, phòng, chống các tệ nạn xã hội; đưa trẻ vào lớp một đúng độ tuổi và hoàn thành chương trình phổ cập giáo dục; thực hiện các chương trình y tế ở cơ sở, chương trình kế hoạch hóa gia đình, giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường, phòng, chống các dịch bệnh... Thực hiện chính sách đối với một số đối tượng thuộc diện chính sách xã hội, người có công, chính sách dân tộc, tôn giáo; tập trung phát triển kinh tế, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; thực hiện giảm nghèo, nâng cao trình độ dân trí, giữ gìn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa của các dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Hai là, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền cấp huyện.

Thực hiện mạnh mẽ cải cách hành chính theo hướng công khai, minh bạch, phục vụ nhân dân và chi phí thấp, tạo thuận lợi cho người dân trong giải quyết công việc. Theo kết quả khảo sát người dân về công tác cải cách thủ tục hành chính, phục vụ nhu cầu của nhân dân, có 73/400 phiếu khảo sát (chiếm 18%) đánh giá đáp ứng rất tốt; 200/400 phiếu khảo sát (chiếm 50%) đánh giá đáp ứng tốt; 28/400 phiếu khảo sát (chiếm 7%) đánh giá bình thường; 99/400 phiếu khảo sát (chiếm 25%) đánh giá chưa tốt.

Công khai các thủ tục và có chế tài nghiêm minh đối với các cơ quan tự đặt ra những thủ tục, quy định gây phiền hà cho doanh nghiệp và nhân dân. Tiếp tục thực hiện tốt cơ chế hành chính “một cửa, một dấu” và liên thông ở các huyện, quận, thị xã trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Chú trọng công tác kiểm tra, đánh giá tổng kết mô hình, đề ra các biện pháp, quy trình phù hợp, phục vụ tốt hơn các yêu cầu của tổ chức, công dân. Đồng thời, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, cơ chế “một cửa liên thông” tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Hình 2: Kết quả khảo sát về cải cách thủ tục hành chính ở địa phương

Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước. Các dự án đầu tư đều được phổ biến công khai qua mạng thông tin điện tử, tạo thuận lợi để nhân dân nắm rõ; thúc đẩy giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến ở cấp độ 3, nhất là các thủ tục hành chính liên quan đến nhiều cơ quan, trên nhiều lĩnh vực.

Rà soát, bãi bỏ những văn bản trái pháp luật, không đúng thẩm quyền, những thủ tục hành chính rườm rà, gây phiền hà cho nhân dân. Xem xét và xử lý nghiêm minh những cán bộ, công chức thiếu trách nhiệm, có thái độ hách dịch, gây phiền hà, bức xúc cho nhân dân. Đồng thời, xây dựng mối quan hệ hài hòa, thân thiện, lịch sự, văn hóa ứng xử, giao tiếp đối với người dân. Đổi mới phong cách, lề lối làm việc gần dân, tôn trọng và lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; phòng, tránh bệnh quan liêu, mệnh lệnh hành chính, nhũng nhiễu nhân dân. Gắn đẩy mạnh cải cách hành chính với nâng cao chế độ trách nhiệm của người đứng đầu, giải quyết nhanh, hiệu quả công việc của tổ chức và công dân. Thường xuyên giáo dục, nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để họ thực sự là công bộc của nhân dân. Nâng cao chất lượng đại biểu hội đồng nhân dân, chất lượng các kỳ họp hội đồng nhân dân và chất lượng các cuộc tiếp xúc cử tri, giải quyết, trả lời cử tri của các đại biểu hội đồng nhân dân chính quyền cấp huyện. Đặc biệt, coi trọng việc nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu hội đồng nhân dân đối với công việc của chính quyền cấp huyện.

Ba là, xây dựng cơ chế và tạo điều kiện để nhân dân tham gia xây dựng chính quyền cấp huyện trong sạch, vững mạnh.

Các cơ quan thuộc chính quyền cấp huyện tăng cường tuyên truyền để nhân dân hiểu vai trò, vị trí của mình trong công tác xây dựng chính quyền cơ sở. Tuyên truyền sâu rộng về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nội dung, phương thức để nhân dân tham gia giám sát và đóng góp ý kiến xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Các hoạt động tuyên truyền phải được thực hiện thường xuyên, duy trì thành nền nếp, bảo đảm thông tin hai chiều. Chú trọng và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, tránh phô trương, hình thức, đẩy mạnh công tác tuyên truyền miệng. Gắn công tác tuyên truyền với đối thoại, truyền tải thông tin nội bộ cần thiết đến từng đối tượng, trong mọi hoàn cảnh, điều kiện một cách sáng tạo, linh hoạt và hiệu quả.

Mỗi cơ quan, đơn vị cần tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân tham gia hoạch định chủ trương, kế hoạch, góp ý các công trình, đề án và công tác quy hoạch ở địa phương. Hoàn thiện cơ chế, chính sách giải quyết có hiệu quả những bức xúc, nguyện vọng chính đáng của người dân, nhất là về quy hoạch phát triển không gian đô thị. Đẩy mạnh mô hình đối thoại trực tiếp với nhân dân của cơ quan nhà nước trên một số lĩnh vực, bao gồm: giải phóng mặt bằng, bồi thường đất đai, quy hoạch xây dựng, triển khai các đề án giao thông, đất đai, môi trường... Định kỳ đối thoại trực tiếp với nhân dân, tiếp thu ý kiến phê bình, góp ý của nhân dân về công tác quản lý điều hành, về thái độ, phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức.

Phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc phát huy dân chủ, thực hiện giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng chính quyền cấp huyện; đồng thời, từng bước đưa công tác dân vận của chính quyền cấp huyện đi vào nền nếp. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội về tổ chức cho nhân dân tham gia giám sát, phản biện, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền cụ thể, thiết thực. 

Bốn là, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan chính quyền cấp huyện đối với công tác dân vận; bố trí đúng cán bộ chủ chốt ban, phòng các cơ quan chính quyền, coi trọng công tác kiểm tra, giám sát.

Về trách nhiệm người đứng đầu được thể hiện trong Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18-02-2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với nhân dân và xử lý những phản ảnh, kiến nghị của dân; phương hướng, nhiệm vụ tại Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 19-5-2019 của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ.

Quyết định số 23-QĐ/TW ngày 30-7-2021 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, theo đó, phân công đồng chí chủ tịch UBND phụ trách công tác dân vận và chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc phân công một đồng chí lãnh đạo phụ trách công tác dân vận. Như vậy, khi người đứng đầu được giao trách nhiệm phụ trách công tác dân vận có đủ tâm, đủ tầm thì công tác dân vận ở địa phương đó nhất định sẽ đạt được hiệu quả. Đặc biệt, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan chính quyền cấp huyện trong việc lựa chọn, bố trí đúng cán bộ, công chức trong các phòng, ban chức năng, bộ phận giúp việc của hội đồng nhân dân, UBND cấp huyện. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác cán bộ chính quyền cấp huyện.

Năm là, tăng cường sự phối hợp giữa chính quyền cấp huyện với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn trong công tác dân vận.

Để phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan của hội đồng nhân dân, UBND trong công tác dân vận, cần có quy chế phối hợp rõ ràng, đầy đủ. Hội đồng nhân dân cấp huyện chủ trì việc xây dựng và chỉ đạo thực hiện, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quy chế phối hợp các cơ quan chính quyền trong công tác dân vận ở địa phương.

Theo kết quả khảo sát, người dân đánh giá công tác phối hợp giữa chính quyền cấp huyện với ban dân vận, ban tuyên giáo, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, chỉ có 19% đánh giá rất tốt, 31% đánh giá tốt, 38% đánh giá bình thường và 12% đánh giá chưa tốt. Khảo sát này đã phần nào thể hiện được thực tế công tác phối hợp của chính quyền cấp huyện với các đơn vị có liên quan hiện nay.

Hình 3: Kết quả khảo sát về công tác phối hợp giữa chính quyền cấp huyện với ban dân vận, ban tuyên giáo, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội

Các cơ quan chính quyền cần chủ động phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội về xây dựng và thực hiện quy chế phối hợp và liên kết thực hiện công tác dân vận; duy trì thành nền nếp việc sơ kết, tổng kết việc thực hiện quy chế phối hợp trong công tác dân vận.

Cơ quan chính quyền cấp huyện, trước hết là người đứng đầu, cần nhận thức đúng và sâu sắc quan hệ giữa chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội là quan hệ hai chiều, phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau trong thực hiện công tác dân vận; và giáo dục cho đội ngũ cán bộ, công chức hiểu rõ mối quan hệ này.

Sáu là, tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử lý tham nhũng, tiêu cực, hành vi xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Thực hiện thường xuyên, nghiêm túc công tác thanh tra, kiểm tra việc thực thi nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là những lĩnh vực liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. Đối với các lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra sai phạm, để chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm minh sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những hành vi tham nhũng, tiêu cực. Duy trì công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan, người đứng đầu các cơ quan chính quyền về công tác dân vận đối với các phòng, ban chức năng, cán bộ, công chức chính quyền cấp huyện.

Tăng cường kiểm soát tài sản, thu nhập của đội ngũ cán bộ, công chức theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện nghiêm quy định về chuyển đổi vị trí công tác theo quy định tại Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01-7-2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng. Đồng thời, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan bảo vệ pháp luật, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán có bản lĩnh vững vàng, liêm chính, trung thực, có kiến thức, kỹ năng chuyên môn, nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Kiên quyết, xử lý kịp thời, đúng pháp luật những hành vi tham nhũng, gây thất thoát, lãng phí, nhất là trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, tài sản công, tài nguyên quốc gia và những hành vi bao che tham nhũng, tiêu cực, ngăn cản việc chống tham nhũng, tiêu cực. Thực hiện nghiêm quy định bảo vệ người tố cáo tham nhũng, tiêu cực. Khen thưởng, biểu dương kịp thời những mô hình, cách làm hay, các điển hình tiên tiến, tấm gương tiêu biểu, có sức lan tỏa lớn trong xã hội và trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở địa phương.

_________________

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 539 (tháng 01-2023)

Ngày nhận: 19-9-2022; Ngày bình duyệt: 22-11-2022; Ngày duyệt đăng: 27-01-2023.

 

1. Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội: Những điển hình “Dân vận khéo của Thủ đô”, Nxb Hà Nội, Hà Nội, 2020, tr.19.

ThS MAI VIỆT BÁCH

Tạp chí Cộng sản

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền