Trang chủ    Tin Ảnh    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Quan điểm của Đại hội XIII về đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế
Thứ sáu, 29 Tháng 10 2021 11:03
11057 Lượt xem

Quan điểm của Đại hội XIII về đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế

TS VÕ VĂN LỢI

Học viện Chính trị khu vực III

Bài đăng Tạp chí Lý luận chính trị số 524 (10-2021)

 

Tóm tắt: Đại hội XIII của Đảng đã đề ra nhiều mục tiêu quan trọng của đất nước, trong đó xác định “đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng”(1) là một trong những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện mục tiêu phát triển nhanh và bền vững đất nước. Bài viết khái quát quá trình nhận thức của Đảng về đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, làm rõ những cơ sở lý luận và thực tiễn của quan điểm này.

Từ khóa: Đại hội XIII, mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền