Trang chủ    Tin Ảnh    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Giảng dạy khoa học lãnh đạo với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch
Chủ nhật, 28 Tháng 11 2021 10:26
7900 Lượt xem

Giảng dạy khoa học lãnh đạo với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

TS TRẦN NHẬT DUẬT

Viện Lãnh đạo học và Chính sách công,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

 

Tóm tắt: Khoa học lãnh đạo trang bị kiến thức về lý luận và thực tiễn lãnh đạo giúp học viên hiện thực hóa mục tiêu lãnh đạo gắn với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch. Bài viết đề xuất một số giải pháp nâng cao kết quả giảng dạy khoa học lãnh đạo với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Từ khóa: khoa học lãnh đạo, bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền