Trang chủ    Tin Ảnh    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận của Đảng trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam
Chủ nhật, 28 Tháng 11 2021 10:30
9039 Lượt xem

Công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận của Đảng trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam

PGS, TS VŨ QUANG VINH

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 525 (11-2021)

 

Tóm tắt: Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn chú trọng công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận. Kết quả của công tác này đã đóng góp vào việc phát triển tư duy lý luận của Đảng, cung cấp những luận cứ lý luận và thực tiễn làm cơ sở cho việc xác định quan điểm, đường lối, chủ trương lãnh đạo của Đảng. Đại hội XIII của Đảng đặc biệt coi trọng công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận để giải quyết các vấn đề mới do thực tiễn đặt ra.

Từ khóa: nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, Đại hội XIII của Đảng.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền