Trang chủ    Tin Ảnh    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo tinh thần Đại hội XIII
Chủ nhật, 28 Tháng 11 2021 10:33
11069 Lượt xem

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo tinh thần Đại hội XIII

TS NGÔ NGÂN HÀ

Vụ Tổ chức - Cán bộ,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 525 (11-2021)

 

Tóm tắt: Bảo vệ chính trị nội bộ (BVCTNB) là một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, liên quan trực tiếp đến sự tồn vong của Đảng, của chế độ. Do đó, BVCTNB có liên quan mật thiết đến nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đại hội XIII của Đảng đã đưa ra những chủ trương quan trọng về việc phát huy vai trò của công tác BVCTNB trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Bài viết làm rõ vai trò và đề xuất các giải pháp nhằm phát huy vai trò của công tác BVCTNB trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở nước ta theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng.

Từ khóa: bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Đại hội XIII.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền