Trang chủ    Tin Ảnh    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Giá trị bền vững của tư tưởng C.Mác về nghệ thuật
Thứ hai, 27 Tháng 12 2021 13:22
8064 Lượt xem

Giá trị bền vững của tư tưởng C.Mác về nghệ thuật

PGS, TS NGUYỄN NGỌC HÒA

Học viện Chính trị khu vực III

Bài đăng Tạp chí Lý luận chính trị số 526 (12-2021)

 

Tóm tắt: Tư tưởng C.Mác về nghệ thuật và về nền nghệ thuật XHCN có giá trị to lớn trong đời sống xã hội, trong đó lý luận về tính độc lập tương đối của nghệ thuật được xem là chân lý trong di sản văn hóa nhân loại. Bài viết phân tích quan điểm của C.Mác về nghệ thuật và những đóng góp của ông trong công cuộc xây dựng nền nghệ thuật XHCN.

Từ khóa: C.Mác, nghệ thuật, nền nghệ thuật XHCN.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền