Trang chủ    Tin Ảnh    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Hành trình trở thành người Cộng sản của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh (1911 - 1920)
Thứ hai, 27 Tháng 12 2021 13:24
9433 Lượt xem

Hành trình trở thành người Cộng sản của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh (1911 - 1920)

PGS, TS TRẦN THỊ MINH TUYẾT

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Bài đăng Tạp chí Lý luận chính trị số 526 (12-2021)

 

Tóm tắt: Sau 10 năm (1911 - 1920) sống, lao động và hoạt động sôi nổi ở nhiều nước, bằng trí tuệ kiệt xuất và nghị lực phi thường, Nguyễn Ái Quốc đã từ một người yêu nước trở thành người cộng sản đầu tiên của Việt Nam. Tiếp nhận chủ nghĩa Mác - Lênin - chân lý lớn của thời đại, Người đã đặt cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam vào quỹ đạo của cách mạng vô sản và đưa cách mạng Việt Nam đến những thắng lợi vĩ đại. Bài viết làm rõ tiến trình trở thành người cộng sản của Nguyễn Ái Quốc; phân tích nguyên nhân thành công và ý nghĩa to lớn của sự kiện đó đối với lịch sử dân tộc Việt Nam nói riêng và lịch sử nhân loại nói chung.

Từ khóa: Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh, các dân tộc bị áp bức, Luận cương Lênin, Đảng Cộng sản, người cộng sản.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền