Trang chủ    Tin Ảnh    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
Thứ hai, 27 Tháng 12 2021 13:30
7751 Lượt xem

Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

PGS, TS HỒ TRỌNG HOÀI

Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng Tạp chí Lý luận chính trị số 526 (12-2021)

 

Tóm tắt: Những thành tựu vĩ đại của cách mạng Việt Nam bắt nguồn sâu xa từ việc Đảng ta được vũ trang bởi lý luận cách mạng là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Vì vậy, để tiếp tục đưa cách mạng tiến lên, việc kiên định và bổ sung, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trở thành một nguyên tắc, là yêu cầu khách quan, điều kiện nền tảng để thực hiện thắng lợi mục tiêu giữ vững độc lập dân tộc và xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Từ khóa: chủ nghĩa Mác - Lênin; tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. 

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền