Trang chủ    Tin Ảnh    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Phản bác các luận điệu xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin từ sự sụp đổ mô hình chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và các nước Đông Âu
Thứ hai, 27 Tháng 12 2021 13:34
8406 Lượt xem

Phản bác các luận điệu xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin từ sự sụp đổ mô hình chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và các nước Đông Âu

TS LÊ THỊ CHIÊN

Văn phòng Ban Chỉ đạo 35,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng Tạp chí Lý luận chính trị số 526 (12-2021)

 

Tóm tắt: Khi mô hình CNXH ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, một số học giả tư sản phương Tây đã quy chụp nguyên nhân của sự sụp đổ đó là do sự lỗi thời và những sai lầm từ chủ nghĩa Mác - Lênin. Bài viết nhận diện, phản bác những luận điệu xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác từ sự kiện này để tiếp tục khẳng định giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin, cấu phần quan trọng trong nền tảng tư tưởng của Đảng ta.

Từ khóa: mô hình chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô; chủ nghĩa Mác - Lênin; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền