Trang chủ    Tin Ảnh    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Phát huy nhân tố con người trong phát triển đất nước Lào thời kỳ đổi mới
Thứ hai, 27 Tháng 12 2021 14:03
9367 Lượt xem

Phát huy nhân tố con người trong phát triển đất nước Lào thời kỳ đổi mới

BUNTIENG BUNLAPHENG

Nghiên cứu sinh Lào tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng Tạp chí Lý luận chính trị số 526 (12-2021)

 

Tóm tắt: Trong thời kỳ đổi mới, Ðảng và Nhà nước Lào đã xác định rõ, con người là trung tâm của mọi chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, phát huy nhân tố con người là khâu đột phá chiến lược phát triển đất nước. Bài viết khái quát quan điểm của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào về phát huy nhân tố con người, trên cơ sở đó gợi ý một số giải pháp nhằm phát huy nhân tố con người ở Lào trong thời kỳ mới.

Từ khóa: phát huy, nhân tố con người, thời kỳ đổi mới, Lào.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền