Trang chủ    Tin Ảnh    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Lý do Nguyễn Ái Quốc và Đảng Cộng sản Việt Nam chọn con đường xã hội chủ nghĩa
Thứ ba, 25 Tháng 1 2022 07:35
9434 Lượt xem

Lý do Nguyễn Ái Quốc và Đảng Cộng sản Việt Nam chọn con đường xã hội chủ nghĩa

PGS, TS NGUYỄN MẠNH HÀ

TS VŨ THỊ HỒNG DUNG

Viện Lịch sử Đảng, 

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 527 (1-2022)

 

Tóm tắt: Ngay từ khi mới thành lập, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và Đảng Cộng sản Việt Nam đều xác định hai nhiệm vụ chủ yếu của cách mạng Việt Nam là làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản, đi lên CNXH. Vấn đề đặt ra là cần lý giải vì sao đi lên CNXH là con đường do Đảng, Bác Hồ (Nguyễn Ái Quốc) và nhân dân ta đã lựa chọn từ năm 1930 và kiên định cho đến ngày nay? Bài viết góp phần tìm hiểu và lý giải vấn đề trên theo các bước chuyển biến về nhận thức của Nguyễn Ái Quốc, dựa trên những sự kiện, mốc lịch sử tiêu biểu kể từ khi Người ra đi tìm đường cứu nước năm 1911, nhằm phản bác những quan điểm sai trái cho rằng sự lựa chọn CNXH cho Việt Nam là sai lầm, không phù hợp với xu thế thời đại.

Từ khóa: Nguyễn Ái Quốc, chế độ XHCN, Việt Nam.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền