Trang chủ    Tin Ảnh    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân
Thứ ba, 25 Tháng 1 2022 07:39
8096 Lượt xem

Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân

PGS, TS NGUYỄN THANH TUẤN

Viện Quyền con người,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 527 (1-2022)

 

Tóm tắt: Dân chủ là bản chất của chế độ XHCN, là mục tiêu và động lực của sự phát triển đất nước, vì vậy, Đảng ta luôn coi trọng phát huy dân chủ trong mọi tổ chức, hoạt động; bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân, mọi quyền lực thuộc về nhân dân. Bài viết phân tích vai trò, vị trí trung tâm của dân chủ XHCN và phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, từ đó đề xuất những phương hướng đẩy mạnh dân chủ XHCN, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. 

Từ khóa: Dân chủ XHCN, nhân dân, quyền làm chủ của nhân dân.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền