Trang chủ    Tin Ảnh    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Vai trò của gia đình trong giáo dục cho thế hệ trẻ ý chí, khát vọng phát triển đất nước theo tinh thần Đại hội XII của Đảng
Thứ tư, 29 Tháng 6 2022 14:29
4718 Lượt xem

Vai trò của gia đình trong giáo dục cho thế hệ trẻ ý chí, khát vọng phát triển đất nước theo tinh thần Đại hội XII của Đảng

TS TRẦN THỊ THÚY CHINH

Học viện Chính trị khu vực I

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 532 (6-2022)

           

Tóm tắt: Để hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, Đảng ta xác định “Quan tâm chăm lo công tác giáo dục, bồi dưỡng và bảo vệ trẻ em, thiếu niên, nhi đồng”(1)... Đề cao vai trò của gia đình trong nuôi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ. Bài viết đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm phát huy vai trò của gia đình trong giáo dục ý chí, khát vọng phát triển đất nước cho thế hệ trẻ: nâng cao nhận thức của các gia đình về vai trò, trách nhiệm trong giáo dục ý chí, khát vọng cho thế hệ trẻ; xác định nội dung giáo dục cụ thể và phương pháp giáo dục phù hợp; phát huy vai trò các chủ thể cùng gia đình trong việc giáo dục ý chí, khát vọng cho thế hệ trẻ.

Từ khóa: gia đình; khát vọng phát triển đất nước; giáo dục.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền