Trang chủ    Tin Ảnh    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Mô hình kinh tế tổng quát thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Thứ tư, 29 Tháng 6 2022 14:34
5352 Lượt xem

Mô hình kinh tế tổng quát thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TS NGUYỄN DŨNG ANH

Học viện Chính trị khu vực III

TS TRẦN ĐÌNH CHÍN

Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ tại Quảng Nam

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 532 (6-2022)

 

Tóm tắt: Trên cơ sở chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, thực tiễn đất nước, Đảng ta đã nhận thức, vận dụng sáng tạo trong phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam - Mô hình kinh tế tổng quát trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Bài viết khái quát quan điểm của Đảng về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Từ đó, làm rõ đột phá lý luận về mô hình kinh tế tổng quát trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Từ khóa: mô hình kinh tế tổng quát; kinh tế thị trường; thời kỳ quá độ.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền