Trang chủ    Tin Ảnh    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Tư tưởng Hồ Chí Minh về đối ngoại và sự vận dụng trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng
Thứ tư, 29 Tháng 6 2022 14:36
5754 Lượt xem

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đối ngoại và sự vận dụng trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

PGS, TS NGUYỄN XUÂN TRUNG

THS NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG

Học viện Chính trị khu vực I

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 532 (6-2022)

 

Tóm tắt: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đối ngoại cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc. Tại Đại hội XIII của Đảng, đối ngoại của Đảng có những điều chỉnh, bổ sung, phát triển, vừa phù hợp với xu thế quốc tế, vừa phù hợp với chuyển biến của thực tiễn đất nước sau 35 năm đổi mới. Bài viết làm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh về đối ngoại và sự vận dụng của Đảng trong Văn kiện Đại hội XIII.

Từ khóa: tư tưởng Hồ Chí Minh; đối ngoại; Văn kiện Đại hội XIII.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền