Trang chủ    Tin Ảnh    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Từ Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943 đến đường lối xây dựng và phát triển văn hóa của Đảng hiện nay
Thứ ba, 28 Tháng 2 2023 15:44
4244 Lượt xem

Từ Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943 đến đường lối xây dựng và phát triển văn hóa của Đảng hiện nay

PGS, TS NGUYỄN TRỌNG PHÚC

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 540 (02-2023)

 

Tóm tắt: Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943 là một văn kiện lịch sử vô giá, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với cách mạng Việt Nam, chỉ ra con đường vận động, phát triển của nền văn hóa mới Việt Nam nhằm đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước. Sau 80 năm, những tư tưởng của Đề cương về văn hóa vẫn còn nguyên giá trị, được Đảng ta vận dụng, bổ sung, hoàn thiện trong sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế.

Từ khóa: Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943; đường lối xây dựng và phát triển văn hóa của Đảng.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền