Trang chủ    Tin Ảnh    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Tầm quan trọng của Việt Nam đối với phong trào cộng sản quốc tế và trách nhiệm đoàn kết của chúng ta
Thứ ba, 28 Tháng 2 2023 16:14
4859 Lượt xem

Tầm quan trọng của Việt Nam đối với phong trào cộng sản quốc tế và trách nhiệm đoàn kết của chúng ta

AMIAD HOROWITZ

Báo Thế giới của nhân dân (Mỹ)

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 540 (02-2023)

 

Tóm tắt: Từ khi được thành lập đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn kiên định đi theo con đường của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đấu tranh vì một tương lai tốt đẹp hơn cho toàn thể nhân dân Việt Nam. Bài viết điểm lại những thành tựu và đóng góp của Việt Nam trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, từ đó phân tích tầm quan trọng của việc đoàn kết cộng sản quốc tế đối với phong trào cộng sản quốc tế hiện nay. Bài viết đạt giải A trong Cuộc thi viết chính luận khoa học “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” lần thứ hai, năm 2022.

Từ khóa: Phong trào cộng sản quốc tế; chủ nghĩa cộng sản; Việt Nam.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền