Trang chủ    Tin Ảnh    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Nâng cao năng lực nội sinh về khoa học, công nghệ nhằm đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa
Thứ hai, 27 Tháng 3 2023 11:30
3603 Lượt xem

Nâng cao năng lực nội sinh về khoa học, công nghệ nhằm đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa

TS NGUYỄN THỊ MIỀN

Viện Kinh tế,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

ThS ĐỚI GIA THIÊN LINH

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 541 (3-2023)

 

Tóm tắt: Sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta đến nay đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa quan trọng, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của khoa học, công nghệ. Bài viết phân tích vai trò, thực trạng phát triển khoa học, công nghệ nước ta, trên cơ sở đó đề xuất giải pháp nâng cao năng lực nội sinh về khoa học, công nghệ nhằm đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hướng tới mục tiêu năm 2030 Việt Nam là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Từ khóa: khoa học, công nghệ; năng lực nội sinh; công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền