Trang chủ    Tin Ảnh    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc
Thứ hai, 27 Tháng 3 2023 11:32
3950 Lượt xem

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

TS BÙI THANH TUẤN

Viện Chiến lược Công an, Bộ Công an

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 541 (3-2023)

 

Tóm tắt: Với khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đoàn kết, đồng lòng, kiên định đường lối đổi mới trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, giữ vững sự toàn vẹn, thống nhất về lãnh thổ, giữ vững môi trường ổn định, hòa bình để thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Bài viết khẳng định tầm quan trọng của việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong thực hiện thắng lợi khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Từ khóa: đại đoàn kết toàn dân tộc; khát vọng phát triển đất nước.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền