Trang chủ    Tin Ảnh    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Phát huy tinh thần cống hiến, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ
Thứ tư, 26 Tháng 4 2023 14:29
3442 Lượt xem

Phát huy tinh thần cống hiến, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ

PGS, TS TRẦN SỸ PHÁN

Viện Triết học,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 542 (4-2023)

 

Tóm tắt: Một trong những chủ trương lớn để đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới được Đại hội XIII của Đảng đề ra là “phát huy tinh thần cống hiến vì đất nước của mọi người dân Việt Nam”, trong đó có đội ngũ trí thức. Bài viết làm rõ sự cần thiết phát huy tinh thần cống hiến, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước của đội ngũ trí thức, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện chủ trương này trong giai đoạn hiện nay.

Từ khóa: đội ngũ trí thức; tinh thần cống hiến, khát vọng phát triển; Đại hội XIII của Đảng.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền