Trang chủ    Tin Ảnh    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Thứ sáu, 02 Tháng 6 2023 08:52
3230 Lượt xem

Khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TS NGUYỄN HỒNG ĐIỆP

Trường Đại học Chính trị,

Bộ Quốc phòng

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 543 (5-2023)

 

Tóm tắt: Cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề cập nhiều nội dung về xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Với cách thức tiếp cận, luận giải khoa học, chặt chẽ, logic, từ các đặc trưng, cơ sở của khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, tới xác định những định hướng cơ bản để hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, các nội dung trong cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng truyền tải thông điệp một khát vọng lớn lao, mạnh mẽ để phát triển đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc. Đây là khát vọng hoàn toàn phù hợp với xu thế phát triển tất yếu của lịch sử và cũng là khát vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng và nhân dân ta luôn phấn đấu thực hiện.

Từ khóa: khát vọng phát triển đất nước; cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền