Trang chủ    Tin Ảnh    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc lý luận phân phối thu nhập của C.Mác
Thứ sáu, 02 Tháng 6 2023 09:03
3717 Lượt xem

Đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc lý luận phân phối thu nhập của C.Mác

PGS, TS ĐOÀN XUÂN THỦY

Hội đồng Lý luận Trung ương

ThS HÀ THỊ VÂN ANH

Viện Kinh tế chính trị học,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 543 (5-2023)

 

Tóm tắt: Lý luận phân phối thu nhập là một bộ phận cấu thành học thuyết kinh tế của C.Mác, là cơ sở lý luận quan trọng cho việc nghiên cứu bản chất, sự vận động cũng như những mâu thuẫn của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. Trên cơ sở làm rõ những giá trị khoa học của lý luận phân phối thu nhập của C.Mác, bài viết đấu tranh, phản bác một số ý kiến xuyên tạc lý luận này của các học giả nước ngoài.

Từ khóa: lý luận phân phối thu nhập; học thuyết kinh tế của C.Mác.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền