Trang chủ    Tin Ảnh    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Phát triển công nhân nông nghiệp công nghệ cao trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn
Thứ sáu, 18 Tháng 8 2023 09:55
2376 Lượt xem

Phát triển công nhân nông nghiệp công nghệ cao trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn

PGS, TS NGUYỄN SỸ TRUNG

Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 545 (7-2023)

 

Tóm tắt: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao là xu hướng phát triển tất yếu của nền nông nghiệp Việt Nam trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Cùng với sự phát triển của nền nông nghiệp công nghệ cao, ở nước ta đã xuất hiện một đội ngũ người lao động làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp song có những đặc điểm của giai cấp công nhân. Bài viết phân tích một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công nhân nông nghiệp công nghệ cao, chỉ ra những hạn chế, bất cập hiện nay, từ đó đề xuất giải pháp phát triển đội ngũ này, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

Từ khóa: nông nghiệp công nghệ cao; công nhân nông nghiệp công nghệ cao; công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền