Trang chủ    Tin Ảnh    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng trong nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII
Thứ ba, 29 Tháng 8 2023 16:32
2498 Lượt xem

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng trong nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII

PGS, TS LÊ VĂN CƯỜNG
Viện Xây dựng Đảng,
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 546 (8-2023)

 

Tóm tắt: Sau hơn hai năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng đã có những chuyển biến rất tích cực, tiếp tục đạt nhiều kết quả, góp phần quan trọng vào việc giữ gìn kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Bài viết lãm rõ những thành tựu, đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng trong thời gian tới theo tinh thần cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Từ khóa: công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng.

 

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền