Trang chủ    Tin Ảnh    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Lý luận về đạo đức của đảng cộng sản cầm quyền và thực tiễn Việt Nam qua hơn 35 năm đổi mới
Thứ ba, 29 Tháng 8 2023 16:37
2454 Lượt xem

Lý luận về đạo đức của đảng cộng sản cầm quyền và thực tiễn Việt Nam qua hơn 35 năm đổi mới

PGS, TS BÙI THỊ NGỌC LAN
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 546 (8-2023)

 

Tóm tắt: Học thuyết Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đã đặt nền móng cơ bản cho lý luận về đạo đức của đảng cộng sảm cầm quyền. Trong hơn 35 năm đổi mới vừa qua, Đảng ta đã vận dụng và phát triển sáng tạo học thuyết Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức của đảng cộng sản cầm quyền trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với vai trò, sứ mệnh của Đảng duy nhất cầm quyền.
Từ khóa: đảng cầm quyền; đạo đức của đảng cầm quyền; xây dựng Đảng về đạo đức

 

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền