Trang chủ    Tin Ảnh    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Phê phán và khắc phục những sai lệch trong học tập, nghiên cứu, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh
Thứ ba, 29 Tháng 8 2023 16:55
2645 Lượt xem

Phê phán và khắc phục những sai lệch trong học tập, nghiên cứu, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh

PGS, TS LÊ TRỌNG TUYẾN
Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 546 (8-2023)

 

Tóm tắt: Cùng với đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, cần kiên quyết đấu tranh phê phán, khắc phục những biểu hiện sai lệch trong học tập, nghiên cứu, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh. Đây là yêu cầu khách quan, nhiệm vụ cấp bách hiện nay. Bài viết phân tích một số biểu hiện và đề xuất giải pháp đấu tranh phê phán, khắc phục những sai lệch trong học tập, nghiên cứu, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh, góp phần phát triển thế giới quan, nhân sinh quan và phương pháp luận khoa học, cách mạng của cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Từ khóa: tư tưởng Hồ Chí Minh; sai lệch về lý luận chính trị; nghiên cứu, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh.

 

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền