Trang chủ    Tin Ảnh    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ cấp cơ sở ở Thành phố Hà Nội hiện nay
Thứ ba, 29 Tháng 8 2023 17:00
2187 Lượt xem

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ cấp cơ sở ở Thành phố Hà Nội hiện nay

ĐINH THỊ THÚY HẢI
NCS Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 546 (8-2023)

 

Tóm tắt: Tăng cường giáo dục lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ theo tư tưởng Hồ Chí Minh là biện pháp quan trọng trong nâng cao chất lượng cán bộ, công chức nói chung, cán bộ cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn) ở Hà Nội nói riêng, có phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ. Bài viết phân tích làm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục lý luận chính trị và việc vận dụng của Thành phố Hà Nội trong công tác giáo dục lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ cấp cơ sở, đáp ứng yêu cầu phát triển của Thành phố trong bối cảnh mới.
Từ khóa: tư tưởng Hồ Chí Minh; giáo dục lý luận chính trị; cán bộ cấp cơ sở.

 

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền