Trang chủ    Tin Ảnh    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Ngoại giao kinh tế trong đổi mới và hội nhập quốc tế
Thứ ba, 29 Tháng 8 2023 17:05
2985 Lượt xem

Ngoại giao kinh tế trong đổi mới và hội nhập quốc tế

TS BÙI THỊ HUYỀN
Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 546 (8-2023)

 

Tóm tắt: Ngoại giao kinh tế ra đời cùng với các mối quan hệ kinh tế giữa các nước trong quan hệ quốc tế. Cùng với ngoại giao chính trị và ngoại giao văn hóa, ngoại giao kinh tế đã và đang trở thành một trong những nhân tố quan trọng, mang tính quyết định trong các hoạt động ngoại giao của một quốc gia. Trên cơ sở phân tích vai trò của ngoại giao kinh tế trong quá trình đổi mới, phát triển đất nước, bài viết gợi mở một số giải pháp thúc đẩy, phát huy hiệu quả của ngoại giao kinh tế trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay.
Từ khóa: ngoại giao kinh tế; quan hệ quốc tế; đổi mới; hội nhập quốc tế.

 

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền