Trang chủ    Tin Ảnh    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Sự phát triển lý luận của Đảng về phương hướng xây dựng chủ nghĩa xã hội thời kỳ đổi mới
Thứ tư, 20 Tháng 9 2023 10:22
2519 Lượt xem

Sự phát triển lý luận của Đảng về phương hướng xây dựng chủ nghĩa xã hội thời kỳ đổi mới

PGS, TS NGÔ TUẤN NGHĨA
Viện Kinh tế chính trị,
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 547 (9-2023)

 

Tóm tắt: Sau gần 40 năm đổi mới, lý luận của Đảng ta về phương hướng xây dựng chủ nghĩa xã hội và con đường xã hội chủ nghĩa có sự phát triển vượt bậc. Trong đó, mối quan hệ giữa con đường và các phương hướng thể hiện những đặc trưng cụ thể về xã hội xã hội chủ nghĩa qua mỗi kỳ Đại hội càng được làm rõ hơn. Đi liền với việc giải quyết mối quan hệ là việc định hình rõ các biện pháp lớn để từng bước hiện thực hóa giá trị xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta đang xây dựng. Bài viết là kết quả nghiên cứu tham gia đề tài KX.04.01/20-25.
Từ khóa: chủ nghĩa xã hội; phương hướng; đặc trưng.

 

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền