Trang chủ    Tin Ảnh    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất     Chủ trương phát triển nhà ở xã hội nhằm thực hiện bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội
Thứ tư, 20 Tháng 9 2023 10:26
2385 Lượt xem

Chủ trương phát triển nhà ở xã hội nhằm thực hiện bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội

ThS NGUYỄN VĂN ĐỨC
Ủy ban Dân tộc

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 547 (9-2023)

 

Tóm tắt: Phát triển nhà ở xã hội là một trong những vấn đề an sinh xã hội được Đảng và Nhà nước ta quan tâm, chú trọng nhằm bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội trong từng bước, từng chính sách và suốt quá trình phát triển. Với phương châm đó, chủ trương, chính sách phát triển nhà ở xã hội từng bước được tăng cường. Bài viết làm rõ một số quan điểm của Đảng và chính sách của Nhà nước Việt Nam về phát triển nhà ở xã hội.
Từ khóa: Phát triển nhà ở; Nhà ở xã hội; chính sách nhà ở.

 

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền