Trang chủ    Tin Ảnh    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Chủ nghĩa xã hội - con đường tất yếu của nhân loại
Thứ tư, 20 Tháng 9 2023 10:39
2753 Lượt xem

Chủ nghĩa xã hội - con đường tất yếu của nhân loại

TS NGUYỄN THỊ THU HUYỀN
Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học,
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 547 (9-2023)

 

Tóm tắt: Sau khi Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu sụp đổ, các lực lượng phản động trên thế giới ra sức rêu rao rằng: chủ nghĩa xã hội đã cáo chung. Từ những phân tích, đánh giá cơ sở lý luận và những thành tựu to lớn của các nước xã hội chủ nghĩa đạt được thời gian qua, bài viết khẳng định chủ nghĩa xã hội là con đường phát triển tất yếu của nhân loại.
Từ khóa: chủ nghĩa xã hội; con đường phát triển; tất yếu của nhân loại.
 

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền