Trang chủ    Tin tức    Hội nghị Báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)
Thứ ba, 13 Tháng 10 2015 17:13
1738 Lượt xem

Hội nghị Báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)

(LLCT) - Sáng 12-10-2015, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Báo cáo kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 12 (khóa XI). GS,TS Tạ Ngọc Tấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện đã báo cáo nhanh kết quả Hội nghị tới các đồng chí trong Ban Giám đốc; Ban Chấp hành Đảng bộ; lãnh đạo, cấp ủy các Đảng bộ trực thuộc Học viện tại Hà Nội và toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tại Trung tâm Học viện. 

(GS,TS Tạ Ngọc Tấn báo cáo tại Hội nghị, nguồn: hcma.vn)

GS,TS Tạ Ngọc Tấn cho biết, thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 5 đến 11-10-2015, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã họp Hội nghị lần thứ 12 để thảo luận, cho ý kiến về các vấn đề: Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2015; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2016; chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và một số vấn đề quan trọng khác.

Về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2015, Hội nghị đã khẳng định với sự nỗ lực, chủ động của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và của cả hệ thống chính trị, kinh tế - xã hội nước ta đã có chuyển biến tích cực, đạt nhiều kết quả: kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, tăng trưởng kinh tế dự kiến đạt khoảng 6,5%, vượt kế hoạch đề ra; các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng được đẩy mạnh và đạt một số kết quả tích cực bước đầu.  Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm, phúc lợi xã hội và đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện, thực hiện tốt chính sách người có công, tỷ lệ hộ nghèo giảm. Công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu đạt một số kết quả; cải cách hành chính, môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh có bước tiến mới. Công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm chỉ đạo. Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế đạt nhiều kết quả, nâng cao vị thế của Đảng ta, đất nước ta trên trường quốc tế.

Tuy nhiên, GS, TS Tạ Ngọc Tấn cho biết: kinh tế nước ta, nhất là khu vực kinh tế trong nước, vẫn đứng trước nhiều khó khăn, thách thức lớn: năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh còn thấp; cân đối ngân sách khó khăn, bội chi còn cao, nợ công tăng, áp lực trả nợ lớn, nợ xấu và xử lý nợ xấu còn nhiều khó khăn; nhập siêu tăng trở lại; thể chế kinh tế thị trường chậm được hoàn thiện, còn nhiều hạn chế; giải quyết việc làm, chất lượng nguồn nhân lực, kết quả ứng dụng khoa học - công nghệ còn nhiều hạn chế; tái cơ cấu trong các ngành và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước chưa đạt tiến độ đề ra; kết quả giảm nghèo chưa bền vững, nhiều mặt hạn chế; đạo đức xã hội ở một bộ phận không nhỏ xuống cấp; tình trạng tham nhũng chưa được đẩy lùi; hiệu quả quản lý và sử dụng tài nguyên còn thấp, ô nhiễm, suy thoái môi trường còn xảy ra ở nhiều nơi; cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên nhiều lĩnh vực chưa đáp ứng yêu cầu; bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển, đảo đang đứng trước những khó khăn, thách thức mới; sự chuẩn bị để hội nhập sâu hơn sau khi ký các hiệp định thương mại (FTA, TPP...) của ta còn nhiều bất cập.

Trên cơ sở những kết quả đạt được và những yếu kém, tồn tại trong năm 2015, Hội nghị Trung ương đã đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu và giải pháp chủ yếu năm 2016.

Ban Chấp hành Trung ương cũng thông qua một số chủ trương về việc chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 về Hội đồng bầu cử quốc gia, thời gian bầu cử, tiêu chuẩn, số lượng và cơ cấu đại biểu. 

Hội nghị đã bỏ phiếu biểu quyết lần thứ nhất Danh sách Ủy viên Trung ương chính thức và dự khuyết lần đầu được giới thiệu tham gia Ban Chấp hành Trung ương khoá XII. Trung ương cũng ghi phiếu đề xuất danh sách Ủy viên Ban chấp hành khoá XI đủ tiêu chuẩn, điều kiện tái cử Ban chấp hành khoá XII và giới thiệu nhân sự đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia các chứ danh chủ chốt khoá XII.

Hoa Mai

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền