Trang chủ    Tin tức    Đổi mới toàn diện công tác nghiên cứu lý luận
Thứ tư, 28 Tháng 10 2015 10:44
1814 Lượt xem

Đổi mới toàn diện công tác nghiên cứu lý luận

(LLCT) - Ngày 26-10-2015, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Kỳ họp thứ 16. Chủ trì kỳ họp có các đồng chí: Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng; Lê Hữu Nghĩa, Phó Chủ tịch Hội đồng.

(Toàn cảnh Kỳ họp)

Thực hiện chương trình làm việc toàn khóa, tại kỳ họp này, các thành viên Hội đồng Lý luận Trung ương thảo luận, góp ý kiến hoàn thiện Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình nghiên cứu lý luận chính trị giai đoạn 2011-2015 và định hướng nghiên cứu lý luận chính trị giai đoạn 2016-2020.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Đinh Thế Huynh nêu rõ, công tác nghiên cứu lý luận thời gian qua đạt được nhiều thành tựu, song còn tồn tại một số hạn chế. Báo cáo tổng kết 30 năm đổi mới nêu rõ: “Công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn còn bất cập, chưa đáp ứng được đòi hỏi của thực tiễn diễn biến nhanh chóng, phức tạp; chưa giải đáp được nhiều vấn đề do thực tiễn đặt ra, tiến hành thí điểm nhiều, nhưng chậm tổng kết thành lý luận, chưa làm tốt chức năng định hướng cho hoạt động thực tiễn, cung cấp cơ sở khoa học cho hoạch định đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước”. Dự thảo Văn kiện trình Đại hội XII của Đảng cũng chỉ rõ: “Công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận chưa đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới”. Hạn chế đó đặt ra cho Hội đồng những nhiệm vụ cấp bách, lớn lao, quan trọng để nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu lý luận, gắn lý luận với thực tiễn và phục vụ công tác định hướng chính sách.

Để hoàn thiện Báo cáo tổng kết giai đoạn vừa qua, đề xuất, kiến nghị, định hướng nội dung nghiên cứu lý luận chính trị giai đoạn tiếp theo, đồng chí Đinh Thế Huynh đề nghị các thành viên phát huy dân chủ, tinh thần trách nhiệm cao trong thảo luận, tập trung cho ý kiến đánh giá khái quát kết quả thực hiện Chương trình nghiên cứu lý luận chính trị giai đoạn 2011-2015, nêu rõ những hạn chế, khuyết điểm, chỉ ra nguyên nhân. Bên cạnh đó, cần nêu bật những đóng góp của Hội đồng trong việc góp ý, dự thảo nghị quyết trung ương, các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng.

Đồng chí cũng nhấn mạnh: tình hình thế giới và trong nước liên tục biến động, tạo ra cả thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen; đặt ra nhiều vấn đề mới, yêu cầu mới to lớn, phức tạp hơn đối với sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước và bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; đòi hỏi công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn phải có những đổi mới mạnh mẽ. Do đó, các thành viên, đại biểu cần tập trung thảo luận về mục tiêu, yêu cầu, định hướng nội dung nghiên cứu lý luận chính trị giai đoạn 2016-2020 và dự kiến bước đầu hệ thống các đề tài nghiên cứu.

Trong dự thảo Báo cáo kết quả công tác nghiên cứu lý luận giai đoạn 2011-2015, phương hướng nhiệm vụ 2016-2020, đồng chí Phùng Hữu Phú đã chỉ rõ: công tác nghiên cứu lý luận nói chung và công tác nghiên cứu lý luận của Hội đồng nói riêng trong nhiệm kỳ vừa qua đạt được nhiều thành tựu: các đề tài cơ bản hoàn thành đúng thời hạn, bảo đảm chất lượng, nhiều đóng góp quan trọng về lý luận và tổng kết thực tiễn. Nhiều đề tài trở thành tài liệu quan trọng để Trung ương xây dựng Dự thảo văn kiện trình Đại hội, góp phần không nhỏ trong việc hoạch định các chủ trương, đường lối, chính sách trong thời gian tới.

Tại kỳ họp, các thành viên Hội đồng Lý luận Trung ương đã thảo luận sôi nổi, bày tỏ sự nhất trí với những đánh giá kết quả nêu trong báo cáo, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết nhằm xác định rõ mục tiêu, yêu cầu, định hướng nghiên cứu lý luận chính trị giai đoạn 2016-2020. Theo đó, các nghiên cứu trong giai đoạn tới cần tập trung vào một số vấn đề: giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và sự vận dụng của Đảng ta; công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; phát triển bền vững; bảo vệ Tổ quốc, lợi ích quốc gia, dân tộc và chủ quyền biển đảo…

Ths Nguyễn Hoa Mai

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

ThS Nguyễn Xuân Thành

Trường Chính trị tỉnh Điện Biên

                                                                                                              

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền