Trang chủ    Tin tức    Hội đồng Lý luận Trung ương Tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2011- 2015, triển khai nhiệm vụ nhiệm kỳ 2016-2020
Thứ hai, 11 Tháng 1 2016 14:50
1716 Lượt xem

Hội đồng Lý luận Trung ương Tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2011- 2015, triển khai nhiệm vụ nhiệm kỳ 2016-2020

(LLCT) - Ngày 9-1-2016, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2011- 2015, triển khai nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2016-20120 và trao huân chương cho các cán bộ có thành tích xuất sắc trong công tác. Đến dự và chỉ đạo có đồng chí: Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban bí thư Trung ương Đảng; Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.

(Toàn cảnh Hội nghị)

Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2011- 2015, triển khai nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2016-2020 do GS, TS Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, trình bày đã nêu bật những kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ:

Một là, thực hiện tốt nhiệm vụ tư vấn cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Hội đồng đã tăng cường khảo sát, tổng kết thực tiễn, tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm khoa học để kịp thời xây dựng nhiều báo cáo tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị trong ban hành các nghị quyết, kết luận.

Hai là, hoàn thành tốt nhiệm vụ là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo tổng kết 30 năm đổi mới. Hội đồng đã chủ động xây dựng đề cương chi tiết xác định phạm vi, nội dung tổng kết của từng vấn đề; tổ chức các đoàn nghiên cứu, khảo sát thực tế kết hợp với tổ chức tọa đàm chuyên sâu tại 13 tỉnh, thành, quân khu với những cuộc điều tra xã hội học quy mô lớn.

Ba là, tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt Chương trình nghiên cứu lý luận chính trị giai đoạn 2011-2015 (Chương trình KX.04/11-15). Trong đó, một số nội dung được làm rõ, sâu sắc hơn: cục diện thế giới và khu vực tác động đến Việt Nam, dự báo tình hình sắp tới và chính sách của Đảng, Nhà nước; đưa ra nhận thức mới về kinh tế thị trường định hướng XHCN; cơ sở lý luận và thực tiễn của xác định quan niệm về một nước công nghiệp theo hướng hiện đại; luận cứ xây dựng nghị quyết về văn hóa của Đảng; chính sách an sinh xã hội; bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; khái niệm hội nhập quốc tế, những vấn đề đặt ra với Việt Nam; đổi miws hệ thống chính trị…

Bốn là, đẩy mạnh đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực lý luận chính trị. Nhiều cuộc hội thảo, tọa đàm chuyên sâu được tổ chức để tập trung phê phán, bác bỏ các ý kiến, quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng lý luận của Đảng và mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Năm là, đẩy mạnh hợp tác quốc tế về lý luận. Hội đồng đã tổ chức nhiều cuộc hội thảo lý luận giữa Đảng Cộng sản Việt nam với Đảng Cộng sản trên thế giới: Trung Quốc, Lào, Cuba, Nhật Bản, Pháp…để chia sẻ thông tin, kinh nghiệm; tiếp thu kinh nghiệm làm cơ sở tham mưu, tư vấn cho Đảng hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách cũng như chỉ đạo thực tiễn.

Sáu là, xây dựng và tổ chức báo cáo các chuyên đề trong Chương trình nghiên cứu, học tập của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chương trình bồi dưỡng, nâng cao kiến thức cho Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Hội đồng tham gia biên soạn chuyên đề phục vụ các lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho các Ủy viên Trung ương Đảng, lớp dự nguồn cán bộ cao cấp của Đảng…

Bảy là, thực hiện có kết quả những nhiệm vụ khác do Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao. Hội đồng đã thẩm định một số đề án của các ban, ngành trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư…

Tám là, nâng cao chất lượng bản tin và xuất bản sách. Bản tin Lý luận và thực tiễn Hội đồng xuất bản hằng tháng để giới thiệu các hoạt động và kết quả nghiên cứu lý luận chính trị của Hội đồng; tuyên truyền, bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng, phê phán các quan điểm sai trái thù địch.

Những thành tựu trên là do có sự quan tâm chỉ đạo sát sao, hiệu quả của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sự giúp đỡ của các cơ quan, ban, bộ, ngành và sự nỗ lực của tập thể cán bộ Hội đồng.

Tuy nhiên, nhiệm kỳ qua, hoạt động của Hội đồng còn một số hạn chế: một số báo cáo tư vấn chất lượng chưa cao; công tác đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, thù địch còn thiếu sắc bén, chưa tập hợp được các nhà khoa học tham gia; chương trình nghiên cứu lý luận chính trị chưa giải quyết triệt để vấn đề, giải pháp, kiến nghị còn chung chung; công tác xây dựng Đảng tuy được nghiên cứu nhiều song chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn; một số vấn đề quốc phòng, an ninh, đối ngoại được đặt ra nhưng chưa được nghiên cứu toàn diện…

Trong nhiệm kỳ tới, Hội đồng cần khắc phục khó khăn, tập trung thực hiện các mục tiêu sau: góp phần cụ thể hóa và triển khai thực hiện các văn kiện Đại hội XII và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020; tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận của Đảng trong giai đoạn mới, đưa sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN tiếp tục giành được thành tựu mới; cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn phục vụ kịp thời việc soạn thảo các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị khóa XII và các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Nhiệm kỳ tới, Hội đồng cần tập trung nghiên cứu một số vấn đề lý luận: (1) tính chất, đặc điểm mới của thời đại, tình hình thế giới và khu vực; cục diện, quan hệ giữa các nước lớn, các nước láng giềng, các lực lượng trên thế giới; trào lưu tư tưởng, học thuyết, lý thuyết, phong trào xã hội mới. (2) Tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện hệ thống lý luận về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030 và năm 2050, làm cơ sở khoa học cho hoạch định đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. (3) Tiếp tục nghiên cứu và làm rõ hơn lý luận về kinh tế thị trường định hướng XHCN nhất là nội dung của định hướng XHCN trong kinh tế thị trường: bản chất, vị trí, vai trò, mối quan hệ giữa các chủ thể trong KTTT, chế độ sở hữu, vai trò của các thành phần kinh tế, tư duy đột phá về công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ và động lực mới để phát triển lực lượng sản xuất; về Nhà nước, thị trường và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường… (4) Nghiên cứu, tổng kết thực tiễn những vấn đề về văn hóa, xã hội, giáo dục – đào tạo, khoa học – công nghệ và môi trường, tập trung vào những vấn đề bức xúc đang đặt ra: mô hình, phương thức phát triển xã hội, quản lý phát triển xã hội trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế; nghiên cứu về hệ giá trị văn hóa, con người, dân tộc Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH và hội nhập quốc tế. (5) Nghiên cứu làm rõ những vấn đề trọng yếu về bảo vệ Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và mối quan hệ giữa hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. (6) Những vấn đề về Đảng cầm quyền, nhà nước pháp quyền, đổi mới chính trị và hệ thống chính trị, tập trung nghiên cứu: mục đích, nội dung, phương thức, điều kiện cầm quyền; vấn đề dân chủ trong Đảng và trong xã hội, phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng.

(Đồng chí Lê Hồng Anh phát biểu)

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Lê Hồng Anh phát biểu ý kiến, đã đánh giá cao những kết quả công tác của Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2011 - 2015. Đồng chí khẳng định, chất lượng hoạt động của Hội đồng được nâng lên rõ rệt, thể hiện trước hết ở chất lượng tư vấn cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành các nghị quyết, kết luận. Đã hoàn thành tốt nhiệm vụ là Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 30 năm đổi mới (1986 - 2016); Chương trình nghiên cứu lý luận chính trị bảo đảm chất lượng và tiến độ. Hoàn thành việc chuẩn bị các chuyên đề trong chương trình nghiên cứu của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XI; tham gia chuẩn bị chương trình, nội dung, tổ chức bồi dưỡng, nâng cao kiến thức cho các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng khoá XI và các lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp, đẩy mạnh đấu tranh chống diễn biến hòa bình trên mặt trận lý luận chính trị. …

Đồng chí Lê Hồng Anh biểu dương những đóng góp tích cực, tâm huyết của các thành viên Hội đồng, các nhà khoa học nghiên cứu lý luận cả nướccũng như sự phối hợp, giúp đỡ có hiệu quả của các cơ quan, ban, bộ, ngành hữu quan, của cán bộ, công chức, người lao động trong Cơ quan Hội đồng và các đồng chí cộng tác viên, đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng.

Đề cập phương hướng công tác của Hội đồng trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Lê Hồng Anh nhấn mạnh: trong thời đại thế giới có nhiều biến động phức tạp, nhanh chóng như hiện nay, công cuộc đổi mới đất nước càng đi vào chiều sâu càng đặt ra nhiều vấn đề mà lý luận phải trả lời. Do vậy, việc đổi mới tổ chức; phương thức hoạt động nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng nghiên cứu, tư vấn của Hội đồng Lý luận Trung ương là một yêu cầu khách quan, cần thiết.

Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới, Hội đồng cần căn cứ vào nhiệm vụ công tác nghiên cứu lý luận được nêu trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng; vào chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Lý luận Trung ương, trong nhiệm kỳ 2016-2020, tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ chủ yếu sau:

- Triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới mô hình Hội đồng Lý luận Trung ương” sau khi có kết luận của Bộ Chính trị khóa XII.

- Bám sát Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị khóa XII để chủ động tư vấn cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về lý luận chính trị, cung cấp cơ sở lý luận cho việc ban hành các nghị quyết, kết luận cụ thể hóa văn kiện Đại hội XII và chuẩn bị soạn thảo các dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

- Quản lý, tổ chức thực hiện tốt Chương trình nghiên cứu lý luận chính trị giai đoạn 2016-2020.

- Tiếp tục triển khai kịp thời, hiệu quả việc nghiên cứu, đề xuất những luận cứ lý luận đấu tranh và trực tiếp tham gia đấu tranh bác bỏ những quan điểm sai trái về lý luận chính trị của các thế lực thù địch.

- Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về lý luận.

- Tổ chức thực hiện tốt những nhiệm vụ mà Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao.

- Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của Hội đồng và Cơ quan Hội đồng đáp ứng yêu cầu của công tác nghiên cứu lý luận trong giai đoạn mới.

(Đồng chí Lê Hồng Anh trao Huân chương Độc lập)

(Đồng chí ĐInh Thế Huynh trao Huân chương Lao động)

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương thay mặt Đảng và Nhà nước trao Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động cho một số cán bộ có đóng góp tích cực cho hoạt động của Hội đồng nhiệm kỳ qua.

 

Hoa Mai

 

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền