Trang chủ    Tin tức    Hội thảo khoa học: Hoạt động và cống hiến của đồng chí Lê Quang Đạo với cách mạng Việt Nam
Thứ năm, 28 Tháng 4 2016 15:52
988 Lượt xem

Hội thảo khoa học: Hoạt động và cống hiến của đồng chí Lê Quang Đạo với cách mạng Việt Nam

(LLCT) - Ngày 27-4-2016, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng tổ chức hội thảo khoa học: “Đồng chí Lê Quang Đạo với cách mạng Việt Nam”.

(Toàn cảnh Hội thảo)

Hội thảo được tổ chức trong khuôn khổ Đề tài “Lê Quang Đạo – tiểu sử” do PGS, TS Nguyễn Thị Kim Dung làm chủ nhiệm đề tài. Hội thảo có sự tham gia của đông đảo các nhà khoa học trong và ngoài Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Hội thảo góp phần làm rõ hơn những hoạt động và cống hiến của đồng chí Lê Quang Đạo đối với Đảng, với cách mạng Việt Nam.

Báo cáo đề dẫn tại Hội thảo do PGS, TS Nguyễn Thị Kim Dung, Phó Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng trình bày đã nêu rõ quá trình hoạt động và cống hiến của đồng chí Lê Quang Đạo với cách mạng Việt Nam:

-Với cương vị là Bí thư Trung ương Đảng, trực tiếp làm Trưởng ban Khoa giáo Trung ương và công tác dân vận vào giữa thập niên 80 của thế kỷ XX, khi đất nước lâm vào tình trạng khó khăn và kinh tế - xã hội trầm trọng, đồng chí Lê Quang Đạo đã có nhiều đóng góp quan trọng, thúc đẩy cuộc đổi mới đất nước trong đó lĩnh vực khoa học và giáo dục được đồng chí đặc biệt chú trọng. Đồng chí yêu cầu: Phải nâng cao chất lượng giáo dục nhằm hình thành nhân cách xã hội chủ nghĩa, trước hết là nâng cao giáo dục chính trị, tư tưởng và đạo đức trong giáo viên và học sinh; làm cho giáo dục phục vụ tích cực mục tiêu kinh tế, xã hội, đáp ứng yêu cầu phân công lao động xã hội và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Những quan điểm về giáo dục - đào tạo của đồng chí là những định hướng cơ bản cho công tác giáo dục đào tạo trong những năm đổi mới đất nước.

- Trong 6 năm giữ cương vị Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (1987-1993), đồng chí Lê Quang Đạo đã có nhiều đóng góp quan trọng vào việc đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội, nhất là việc đẩy mạnh công tác lập hiến và lập pháp để thể chế hóa các nghị quyết của Đảng, đáp ứng yêu cầu quản lý đất nước bằng pháp luật, phục vụ cho công cuộc đổi mới toàn diện đất nước.

- Với 17 năm tham gia Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (1982-1999), trong đó có 12 năm là Bí thư Đảng đoàn Mặt trận (1987-1999) và 5 năm là Chủ tịch Mặt trận (1994-1999), đồng chí Lê Quang Đạo đã có nhiều đóng góp và sáng tạo trong xây dựng Mặt trận, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

Các tham luận tại Hội thảo làm sáng tỏ quá trìnhhơn 60 năm hoạt động cách mạng của đồng chí Lê Quang Đạo trên nhiều địa bàn quan trọng, nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, giữ nhiều trọng trách lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Nhà nước, Mặt trận và Quân đội. Trên bất cứ cương vị công tác nào, đồng chí cũng đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó, thể hiện tư chất, bản lĩnh và trí tuệ của người cán bộ lãnh đạo tài năng của Đảng và có nhiều đóng góp quan trọng vào sự nghiệp cách mạng.

PGS, TS Phạm Hồng Chương, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng đã nêu rõ vai trò của đồng chí Lê Quang Đạo trong tổ chức hiện thực hoá những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng về cách mạng Việt Nam, qua đó thấy được tài năng tổ chức của một nhà lãnh đạo và những đóng góp quan trọng về lý luận để lại cho Đảng ta nhiều bài học quý giá. Hơn sáu thập kỷ hoạt động cách mạng, trưởng thành cùng thắng lợi của cách mạng, đồng chí Lê Quang Đạo suốt đời trung thành với lý tưởng của Đảng và sự nghiệp cách mạng, có trí tuệ của nhà lãnh đạo cách mạng, nhân cách và bản lĩnh của người cộng sản.

Đồng chí Lê Truyền – Nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã nêu bật tinh thần đổi mới dân chủ của đồng chí Lê Quang Đạo là cống hiến quan trọng trong công tác mặt trận, thể hiện những điểm sau: đóng góp trong xây dựng quán triệt nghị quyết của Đảng; xây dựng và củng cố chính sách đại đoàn kết dân tộc, phong trào thi đua yêu nước; và điểm nổi bật nhất là thể hiện tấm gương đạo đức trong sáng thể hiện trên tất cả các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc.

PGS, TS Bùi Đình Phong Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng nêu bật những đóng góp của đồng chí Lê Quang Đạo trên lĩnh vực xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Với cương vị là Chủ tịch Quốc hội khóa 8 (1987-1991), đây là thời kỳ đất nước bước vào đổi mới, đồng chí Lê Quang Đạo đã ý thức sâu sắc và thấm nhuần quan điểm của Đảng về xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN trong điều kiện đất nước bước vào thời kỳ đổi mới. Đặc biệt, dưới ánh sáng của Đại hội VI, đồng chí đã nhận thức sâu sắc 3 chức năng quan trọng lập hiến, lập pháp và giám sát và quản lý đất nước bằng pháp luật. Đồng chí đã dành nhiều công sức vào việc soạn thảo Hiến pháp năm 1992, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta trong giai đoạn mới. Trong xây dựng pháp luật, đồng chí đã tổ chức thông qua 2 đạo luật, 40 pháp luật, trong đó có những luật quan trọng như Luật Đất đai, Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam,... tạo điều kiện cho đất nước đi vào kinh tế thị trường mang lại nhiều thành tựu cho những năm sau này.

PGS, TS Trần Hậu, Ủy Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã chia sẻ những tình cảm và ấn tượng sâu sắc về đồng chí Lê Quang Đạo - một người thủ trưởng, một người đồng chí, một người anh mẫu mực. Đồng chí Lê Quang Đạo là nhà lãnh đạo có tầm chiến lược, với tư duy chiến lược lâu dài về cách mạng Việt Nam, về đất nước Việt Nam và có tình yêu bao la đối với tổ quốc và nhân dân. Quá trình được trực tiếp làm việc với đồng chí Lê Quang Đạo, PGS, TS Trần Hậu cảm nhận ở đồng chí một tầm tư duy đổi mới mãnh liệt, rất thực tế và không bao giờ bằng lòng với những thành tựu đã đạt được mà luôn luôn vận động đổi mới để phù hợp với tình hình mới. Từ đó, từ các công trình nghiên cứu lý luận của đồng chí Lê Quang Đạo để lại nhiều bài học cho chúng ta, muốn nghiên cứu lý luận thì phải có một thái độ thực sự cầu tiến, thẳng thắn và dứt khoát và có bản lĩnh. 

Với những hoạt động và cống hiến đối với Đảng, cách mạng và dân tộc, đồng chí Lê Quang Đạo đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý: Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh và nhiều Huân, Huy chương cao quý khác.

Đảng ta nhận định: "Đồng chí Lê Quang Đạo, nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Đồng chí đã đi trọn cuộc đời một cách vẻ vang và để lại cho chúng ta tấm gương về cuộc đời cao đẹp của người cộng sản mẫu mực, một nhà yêu nước chân chính, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một con người đầy lòng nhân ái và vị tha, ham học hỏi, giàu trí tuệ, rất mực khiêm tốn, sống giản dị, trong sáng và chu đáo, chân thành và thủy chung, gần gũi và đoàn kết với mọi người. Theo gương Bác Hồ, đồng chí đã làm việc đến hơi thở cuối cùng vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta" (Điếu văn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đọc tại lễ truy điệu đồng chí Lê Quang Đạo, ngày 27-7-1999 tại Hà Nội). Đồng chí Lê Quang Đạo là một người như vậy. Tấm gương người cộng sản mẫu mực, sáng tạo Lê Quang Đạo sẽ sống mãi trong lòng các thế hệ cách mạng Việt Nam hôm nay và mai sau.

Lê Bảo Ngọc

 

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền