Trang chủ    Tin tức    Thư mời viết bài Hội thảo khoa học
Thứ ba, 02 Tháng 8 2016 09:12
1768 Lượt xem

Thư mời viết bài Hội thảo khoa học

                     HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

                                    HỒ CHÍ MINH

                            

              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                           Hà Nội, ngày  1 tháng 8  năm 2016

 

                                                                                 THƯ MỜI VIẾT THAM LUẬN HỘI THẢO

Để đánh giá những đóng góp, hạn chế các tạp chí của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong quá trình đổi mới tư duy lý luận của Đảng nói chung, của Học viện nói riêng hơn 30 năm qua và giúp các Tạp chí làm tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu lý luận của Học viện, phục vụ sự nghiệp đổi mới và phát triển tư duy lý luận của Đảng, Học viện tổ chức Hội thảo khoa học: Các tạp chí Học viện với đổi mới tư duy phát triển lý luận

Thời gian tổ chức Hội thảo (dự kiến):cuối tháng 8-2016

Ban Tổ chức Hội thảo trân trọng kính mời các nhà khoa học quan tâm đến chủ đề trên viết bài tham luận.

Tham luận gửi về: tcllct@npa.org.vn ; tcllct1@npa.org.vn

Thời gian nhận bài: Chậm nhất là ngày 20-8-2016

Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ: TS Nguyễn Thắng Lợi (ĐT 0976992460); ThS Lê Minh Phương (ĐT 0988099942)

Trân trọng cảm ơn!

 

 

T/M BAN TỔ CHỨC

TỔNG BIÊN TẬP
TẠP CHÍ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

(đã ký)

Vũ Hoàng Công

 

NỘI DUNG HỘI THẢO

 

Phần I: Đổi mới tư duy lý luận và những thành tựu phát triển lý luận của Đảng trong 30 năm đổi mới

1

Lý luận và tư duy lý luận; đổi mới tư duy lý luận; Những yếu tố ảnh hưởng hoặc kìm hãm đổi mới tư duy lý luận; vai trò của đổi mới tư duy lý luận đến sự phát triển lý luận, hình thành lý luận mới

2

Những thành tựu và hạn chế của đổi mới tư duy lý luận của Đảng trong những năm qua; những yêu cầu mới trong đổi mới tư duy lý luận của Đảng

 

Phần II: Các Tạp chí của Học viện với quá trình đổi mới tư duy lý luận của Đảng trong 30 năm qua

3

Tạp chí Thông tin lý luận phản ánh, cổ vũ quá trình đổi mới tư duy lý luận của Đảng trong những năm 70, 80 thế kỷ XX

3

Tạp chí Nghiên cứu lý luận phản ánh, cổ vũ quá trình đổi mới tư duy lý luận của Đảng trong những năm 70, 80 và 90 thế kỷ XX

4

Tạp chí Lý luận chính trị phản ánh, cổ vũ quá trình đổi mới tư duy lý luận của Đảng trong những năm đầu thế kỷ XXI

5

Các Tạp chí Học viện trong phản ánh và thúc đẩy đổi mới tư duy lý luận

6

Tạp chí Lịch sử Đảng phản ánh và cổ vũ đổi mới tư duy lý luận

7

Tạp chí Giáo dục lý luận – phản ánh và cổ vũ đổi mới tư duy lý luận

8

Tạp chí Sinh hoạt lý luận (khu vực III) phản ánh và cổ vũ đổi mới tư duy lý luận và phát triển lý luận

9

Tạp chí Khoa học chính trị (khu vực II) phản ánh và cổ vũ đổi mới tư duy lý luận và phát triển lý luận

10

Tạp chí Lý luận chính trị và truyền thông với đổi mới tư duy lý luận và phát triển lý luận truyền thông

11

Tạp chí Khoa học kinh tế và quản lý với đổi mới tư duy lý luận và phát triển lý luận trên lĩnh vực kinh tế

12

Bản tin Thông tin những vấn đề lý luận (phục vụ lãnh đạo) với đổi mới tư duy lý luận và phát triển lý luận của Đảng

13

Tạp chí Thông tin khoa học Lý luận chính trị (Viện TTKH) với đổi mới tư duy lý luận và phát triển lý luận của Đảng

 

Phần III: Các Tạp chí của Học viện đóng góp nhiều hơn vào quá trình đổi mới tư duy lý luận và phát triển lý luận của Đảng trong thời kỳ mới

14

Nhận thức về vị trí, vai trò của các tạp chí

15

Trình bày và phản biện khoa học đối với các tạp chí lý luận chính trị và khoa học xã hội

16

Các Tạp chí của Học viện với quá trình đổi mới tư duy lý luận của Đảng về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam

17

Các Tạp chí của Học viện với quá trình đổi mới tư duy lý luận của Đảng về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

18

Các Tạp chí của Học viện với quá trình đổi mới tư duy lý luận của Đảng về xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN 

19

Các Tạp chí của Học viện với quá trình đổi mới tư duy lý luận của Đảng về vấn đề tôn giáo tín ngưỡng

20

Các Tạp chí của Học viện với quá trình đổi mới tư duy lý luận của Đảng về xây dựng văn hóa và con người Việt Nam

21

Các Tạp chí của Học viện với quá trình đổi mới tư duy lý luận của Đảng về tiến bộ và công bằng xã hội, vấn đề giới trong phát triển

 

Các Tạp chí của Học viện với quá trình đổi mới tư duy lý luận của Đảng về quan hệ quốc tế 

22

Các Tạp chí của Học viện với quá trình đổi mới tư duy lý luận của Đảng về quyền con người, quyền công dân 

23

Các Tạp chí của Học viện với quá trình đổi mới tư duy lý luận của Đảng về vấn đề giai cấp và dân tộc 

24

Các Tạp chí của Học viện với quá trình đổi mới tư duy lý luận của Đảng về đổi mới giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực

25

Các Tạp chí của Học viện với đổi mới tư duy, phương pháp luận về tổng kết thực tiễn

26

Các Tạp chí của Học viện với đổi mới tư duy, phương pháp luận nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh

 

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền