Trang chủ    Tin tức    Hội thảo lý luận: “Định hướng phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ công tác chính trị, tư tưởng trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đại hội VII Đảng Cộng sản Cuba”
Thứ năm, 25 Tháng 5 2017 09:45
1679 Lượt xem

Hội thảo lý luận: “Định hướng phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ công tác chính trị, tư tưởng trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đại hội VII Đảng Cộng sản Cuba”

(LLCT) -Trong ngày 23, 24-5-2017, tại Hà Nội, Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Cuba tổ chức Hội thảo lý luận lần thứ ba với chủ đề: “Định hướng phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ công tác chính trị, tư tưởng trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đại hội VII Đảng Cộng sản Cuba”.

(Toàn cảnh Hội thảo)

Dự và chỉ đạo Hội thảo có đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng chí José Ramón Balaguer Cabrera, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Cuba. Tham dự Hội thảo có các cán bộ lãnh đạo, nghiên cứu và các học giả hai nước. 

Hội thảo lý luận giữa hai Đảng được tổ chức vào thời điểm quan trọng trong tiến trình phát triển ở mỗi nước, là cơ hội để trao đổi kinh nghiệm, cùng nhau thảo luận về những vấn đề đang đặt ra từ thực tiễn phát triển của mỗi nước; làm rõ vai trò, nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam và cập nhật hóa mô hình phát triển kinh tế - xã hội ở Cuba.

Phát biểu khai mạc và đề dẫn, đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, Việt Nam chủ trương phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đây là kết quả tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định: Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nền kinh tế vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật của kinh tế thị trường, đồng thời bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước. Đó là nền kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập quốc tế; có sự quản lý của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, nhằm mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Về nhiệm vụ công tác chính trị tư tưởng, đồng chí Nguyễn Văn Nên nêu rõ, trong các giai đoạn cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn xác định công tác chính trị, tư tưởng là một bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng. Công tác này có vai trò then chốt trong việc trong việc triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội mà Đảng đề ra. Đặc biệt, công tác chính trị, tư tưởng có vị trí, vai trò quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, nhằm làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân quán triệt sâu sắc, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới; chống giáo điều, bảo thủ, trì trệ hoặc chủ quan, nóng vội; giữ vững bản chất giai cấp công nhân và các nguyên tắc hoạt động của Đảng. 

Đồng chí José Ramón Balaguer Cabrera, Trưởng đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Cuba, chân thành cảm ơn những tình cảm hữu nghị, đoàn kết đặc biệt của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã dành cho Cuba. Đồng chí khẳng định: mối quan hệ giữa Đảng Cộng sản Cuba và Đảng Cộng sản Việt Nam là thành tố quan trọng trong quan hệ song phương, là hiện thân của tình cảm giữa nhân dân hai nước. Đồng chí nêu rõ: Đại hội VII Đảng Cộng sản Cuba bế mạc, xác định tầm nhìn của một quốc gia độc lập, chủ quyền, XHCN, dân chủ, thịnh vượng và bền vững. Về nhiệm vụ chính trị tư tưởng, đồng chí José Ramón Balaguer Cabrera khẳng định: Đảng Cộng sản Cuba tiếp tục đổi mới công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác chính trị, tư tưởng nói riêng, với nhiệm vụ ưu tiên là nâng cao tính chiến đấu, tính tiên phong gương mẫu kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng, ý thức tổ chức, kỷ luật của cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công cuộc cập nhật hóa mô hình phát triển kinh tế - xã hội. 

Trong hai ngày 23 và 24-5, các đại biểu đã tham luận: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong giai đoạn 2016-2020 (GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh); Khái niệm mô hình phát triển kinh tế - xã hội xã hội chủ nghĩa Cuba, cập nhật hóa đường lối kinh tế - xã hội của Đảng và cách mạng giai đoạn 2016-2021, cơ sở cho kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tới năm 2030 (Phecnando Herado Lavin Cabonen, Ủy viên Ủy ban Thưc thi đường lối Đại hội VII Đảng Cộng sản Cuba); Kinh nghiệm của Đảng Cộng sản Cuba trong việc lấy ý kiến quần chúng về Dự thảo Văn kiện Đại hội VII (Ônga Dipxi Gônxalết Phécnanđết, Trung tâm Nghiên cứu chính trị xã hội và ý kiến nhân dân, Trung ương Đảng Cộng sản Cuba); Phát triển kinh tế gắn liền với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường (PGS, TS Nguyễn Văn Thạo, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương); Công tác chính trị - tư tưởng của Đảng Cộng sản Cuba (Rôbectô Môntexinô Pêrết, Trưởng ban Tư tưởng Trung ương Đảng Cộng sản Cuba); Hệ thống trường Đảng và trách nhiệm của các cơ quan này trong việc đào tạo về chính trị - tư tưởng đối với lực lượng cán bộ, nguồn thay thế, các đảng viên và những người cách mạng (Hêôhina Vêlốt Maxanô, Phó Hiệu trưởng Trường Đảng cao cấp Nhi-cô Lô-pết); Đổi mới, tăng cường lãnh đạo công tác tư tưởng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng (PGS,TS Phạm Văn Linh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương). Hội thảo đã trao đổi, thảo luận nhằm làm sâu sắc thêm nhiều vấn đề mà hai bên cùng quan tâm: vấn đề đầu tư trực tiếp nước ngoài; các loại hình doanh nghiệp và sự điều tiết của nhà nước; công tác tư tưởng đối với trí thức và văn nghệ sỹ; giảng dạy lý luận Mác - Lênin và đường lối Đảng Cộng sản trong trường Đảng và trường đại học; giáo dục lý luận gắn liền với thực tiễn…

Kết thúc Hội thảo, đồng chí Ônga Dipxi Gônxalết Phécnanđết khẳng định: Hội thảo đã góp phần khẳng định tầm quan trọng của công tác tư tưởng trong xây dựng chủ nghĩa xã hội tại Cuba và Việt Nam. Việc phối hợp nghiên cứu đổi mới nội dung và tăng cường công tác lý luận chính trị giữa hai Đảng là vấn đề chiến lược cần tiếp tục đẩy mạnh.

 

Hoa Mai

 

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền