Trang chủ    Tin tức    Kỳ họp thứ 5 Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016 - 2021
Thứ hai, 05 Tháng 3 2018 10:57
767 Lượt xem

Kỳ họp thứ 5 Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016 - 2021

(LLCT) - Ngày 3-3-2018, tại Hà Hội, Hội đồng Lý luận Trung ương tiến hành Kỳ họp thứ 5, tập trung thảo luận dự thảo Báo cáo tư vấn về xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, góp phần chuẩn bị Đề án trình Hội nghị Trung ương 7 sắp tới.

(Toàn cảnh Kỳ họp)

Chủ trì Kỳ họp có các đồng chí: Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phụ trách Hội đồng Lý luận Trung ương; Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương. Tham dự kỳ họp có các ủy viên hội đồng và đại diện một số bộ, ban, ngành Trung ương.

Phát biểu khai mạc, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh: công tác cán bộ từ Trung ương đến địa phương trong thời gian qua đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên, nhận thức và thực tiễn xây dựng đội ngũ cán bộ vẫn còn nhiều bất cập. Do đó, đồng chí đề nghị các đồng chí ủy viên hội đồng thảo luận, góp ý trực tiếp vào Báo cáo tư vấn để tham góp ý kiến cho Trung ương trên tinh thần đổi mới, sáng tạo, đột phá. Các nội dung quan trọng cần thảo luận là:

- Tổng kết Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII cả về lý luận và thực tiễn để làm rõ đâu là “rào cản”, “nút thắt” trong công tác cán bộ. Từ đó, xây dựng tư duy và hệ thống lý luận mang tính đột phá trong tình hình mới.

- Đánh giá đúng tầm của công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ. Đề xuất xây dựng Chiến lược về công tác cán bộ trong tình hình mới, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, vai trò, vị trí của công tác cán bộ.

- Làm rõ quan hệ giữa Nghị quyết Trung ương 7 sắp tới với các nghị quyết đã ban hành; tổ chức thực hiện như thế nào cho đồng bộ, thực chất, hiệu quả.

- Trọng tâm của công tác xây dựng cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược các cấp, tiêu chí, phẩm chất là gì?

- Đề xuất các giải pháp mang tầm chiến lược, dài hạn, cơ bản, vừa trọng tâm, đột phá về công tác cán bộ.

Phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp, đồng chí Phạm Minh Chính nhấn mạnh hai trọng tâm trong công tác cán bộ: xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh và xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo chiến lược, bí thư cấp uỷ địa phương. Đồng chí yêu cầu các đồng chí ủy viên hội đồng chú ý các nội dung: đánh giá cán bộ đa chiều, liên tục, lượng hóa, công khai, khảo sát thực tiễn; kiểm soát quyền lực chặt chẽ, sàng lọc kỹ, thay thế kịp thời; thu hút nhân tài; tạo động lực cho cán bộ bằng chính sách tiền lương, khen thưởng, phê bình kịp thời; xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân để truyền đạt: nghị quyết, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước và xây dựng cơ chế phản biện phù hợp; xây dựng đạo đức công vụ nhất là đối với đội ngũ làm công tác cán bộ.

Tại Kỳ họp, PGS,TS Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký, Ủy viên Thường trực Hội đồng, trình bày dự thảo Báo cáo tư vấn về xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, góp phần chuẩn bị Đề án trình Hội nghị Trung ương 7. Các ủy viên Hội đồng tập trung thảo luận về một số vấn đề trọng tâm: kết quả, bất cập còn tồn tại, những "rào cản", "điểm nghẽn", "nút thắt" trong trong công tác lý luận về đội ngũ cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ; tầm quan trọng có ý nghĩa quyết định của công tác cán bộ; đề xuất bên cạnh việc ban hành một Nghị quyết của Hội nghị trung ương 7, cần thiết phải xây dựng Chiến lược cán bộ trong tình hình mới; khái niệm, nội dung, phương thức và cơ chế xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược; xác định những phẩm chất, tố chất cần có của đội ngũ này, cũng như việc nhìn nhận và đánh giá cán bộ cấp chiến lược. Nhiều đại biểu đề xuất giải pháp đột phá xây dựng đội ngũ cán bộ nhất là cán bộ cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ. Trong đó, chú trọng các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đánh giá cán bộ, nhất là việc xác định các tiêu chí định lượng để đánh giá cán bộ, kiểm soát quyền lực, tạo động lực cho cán bộ, thu hút nhân tài; tăng cường kỷ cương, kỷ luật, xây dựng đạo đức công vụ và các cơ chế để nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng và công tác cán bộ…

Phát biểu kết luận Kỳ họp, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị Thường trực Hội đồng chỉ đạo tiếp thu nghiêm túc các ý kiến của các đại biểu để hoàn thiện, nâng cao chất lượng báo cáo tư vấn, sớm trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư góp phần có hiệu quả, kịp thời vào việc xây dựng Đề án trình Hội nghị Trung ương 7 sắp tới.

Hoa Mai

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền