Trang chủ    Tin tức    Lễ ra mắt Tạp chí Chủ nghĩa xã hội khoa học - Lý luận và thực tiễn
Thứ bảy, 27 Tháng 4 2019 13:38
857 Lượt xem

Lễ ra mắt Tạp chí Chủ nghĩa xã hội khoa học - Lý luận và thực tiễn

(LLCT) - Sáng 26- 4, tại Hà Nội, Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra mắt Tạp chí Chủ nghĩa xã hội - Lý luận và Thực tiễn.

( GS, TS Nguyễn Xuân Thắng phát biểu khai mạc)

Tới dự buổi Lễ có GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; PGS, TS Hồ Trọng Hoài, Viện trưởng Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học; đại diện lãnh đạo các vụ, viện, các tạp chí của Học viện cùng đông đảo các nhà khoa học, giảng viên, cộng tác tác viên trong và ngoài Học viện.

Tạp chí Chủ nghĩa xã hội - Lý luận và Thực tiễn được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp Giấy phép hoạt động báo in, số 37/GP -BTTTT, ngày 28-1-2019; Cục Thông tin khoa học và Công nghệ cấp mã số chuẩn quốc tế cho xuất bản phẩm nhiều kỳ (ISSN), số 2615 - 9473, ngày 29-3-2019; Tạp chí xuất bản 3 tháng/kỳ.

Tạp chí đăng tải các bài nghiên cứu thuộc 6 chuyên mục:

- Kinh điển Mác -Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội

- Mô hình và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

- Diễn đàn học thuật và đấu tranh tư tưởng

- Lý luận và thực tiễn chủ nghĩa xã hội trên thế giới

- Thông tin, tư liệu

- Giới thiệu công trình khoa học

Phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho Ban Biên tập Tạp chí, GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng biên tập nêu rõ: Tạp chí Chủ nghĩa xã hội - Lý luận và Thực tiễn là tạp chí khoa học chuyên ngành chủ nghĩa xã hội khoa học đầu tiên ở nước ta, ra đời đáp ứng đòi hỏi khách quan của đất nước nhằm góp phần nâng cao nhận thức xã hội, nhất là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị về chủ nghĩa Mác -Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, góp phần bảo vệ, bổ sung và phát triển chủ nghĩa Mác -Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam.

GS, TS Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, sự nghiệp đổi mới đang đặt ra nhiều vấn đề mới cần được làm rõ trên cơ sở các luận cứ khoa học và thực tiễn đáng tin cậy. Vì vậy, Tạp chí phải là diễn đàn để các nhà khoa học, nhà quản lý công bố các kết quả nghiên cứu, trao đổi học thuật, làm sâu sắc, sinh động về thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội; góp phần tổng kết và phát hiện những vấn đề lý luận mới, cung cấp luận cứ khoa học và thực tiễn cho việc hoạch định đường lối, chủ trương của Ðảng. Trước mắt là tham gia tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn qua hơn 30 năm đổi mới, tổng kết 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội…góp phần thiết thực vào công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học của Học viện.

Tạp chí phải rất chú trọng xây dựng đội ngũ cộng tác viên, quy tụ được nhiều nhà nghiên cứu đầu ngành trong Học viện và cả nước, để có được nhiều bài “đinh” cho Tạp chí; phải chú ý các kênh phát hành, như thông qua các trường chính trị, Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy; trung tâm bồi dưỡng chính trị…từng bước đưa Tạp chí trở thành địa chỉ tin cậy của độc giả, nhà nghiên cứu.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng mong muốn, mỗi cán bộ của Tạp chí phải tích cực phấn đấu, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ; nghiêm túc thực hiện pháp luật về báo chí, xuất bản; tăng cường đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhanh chóng khẳng định được vai trò, vị thế của Tạp chí trên mặt trận tư tưởng, lý luận của Đảng.

Minh Phương

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền