Trang chủ    Tin tức    Kỳ họp thứ 10 Hội đồng Lý luận Trung ương
Thứ sáu, 24 Tháng 5 2019 19:15
1075 Lượt xem

Kỳ họp thứ 10 Hội đồng Lý luận Trung ương

(LLCT) - Ngày 24-5-2019, thực hiện Chương trình làm việc toàn nhiệm kỳ, Hội đồng Lý luận Trung ương tiến hành Kỳ họp thứ 10. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì Kỳ họp.

 

Kỳ họp lần này Hội đồng tập trung vào hai nội dung: Sơ kết công tác 6 tháng  đầu năm, kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2019 và thảo luận làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn phục vụ xây dựng dự thảo các Văn kiện trình Đại hội Đảng lần thứ XIII.

Về công tác 6 tháng đầu năm 2019, Hội đồng đã bám sát chương trình hoạt động của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Hội đồng Lý luận Trung ương đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ Tổng kết 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH; trọng tâm là 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011). Hội đồng đã tổ chức tốt và chuẩn bị chu đáo cho Kỳ họp thứ 9 về: Báo cáo tư vấn một số vấn đề trọng tâm phục vụ xây dựng dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo tư vấn về một số vấn đề trọng tâm phục vụ xây dựng Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011; Báo cáo tổng kết công tác năm 2018, phương hướng công tác năm 2019 của Hội đồng Lý luận Trung ương. Bên cạnh đó, Hội đồng tổ chức thành công Hội nghị tổng kết đánh giá kết quả thực hiện công tác năm 2018 và kế hoạch công tác năm 2019 của Hội đồng Lý luận Trung ương. Hội đồng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị tổ chức thành công nhiều hội thảo, tọa đàm khoa học trong nước và quốc tế. Các tiểu ban hoàn thành việc triển khai nghiên cứu, tổ chức các cuộc tọa đàm chuyên gia về bốn lĩnh vực: chính trị và xây dựng Đảng; kinh tế; văn hóa - xã hội - con người; quốc phòng - an ninh - đối ngoại. Chuẩn bị dự thảo Báo cáo tư vấn về: “Một số vấn đề lý luận - thực tiễn đặt ra và định hướng giải pháp trên một số lĩnh vực lớn trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0”. Các cơ quan của Hội đồng đẩy mạnh việc triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học; triển khai nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phê phán các quan điểm sai trái, thù địch. Chương trình KX.04/16-20, hoàn thành báo cáo chắt lọc lần thứ 4, trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, phục vụ việc nghiên cứu, chuẩn bị dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Đến hết tháng 5-2019 đã có 8 đề tài nghiệm thu cấp cơ sở, 1 đề tài nghiệm thu cấp nhà nước.

Hội đồng đã tham gia nhiệm vụ Thường trực Tổ Biên tập Văn kiện Đại hội XIII, tích cực, chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu của Tổ Biên tập; Thường trực Hội đồng và một số đồng chí cán bộ Cơ quan Hội đồng đã tích cực tham gia các đoàn đi nghiên cứu, khảo sát tại các địa phương, ban, bộ, ngành Trung ương theo chương trình làm việc của Tiểu ban Văn kiện và Tiểu ban Điều lệ Đảng.

Về kế hoạch trong 6 tháng cuối năm, Hội đồng lý luận Trung ương tiếp tục hoàn thành Báo cáo Tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH, trọng tâm là 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011) trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Hội đồng sẽ tích cực chuẩn bị nội dung và tổ chức một số hoạt động: Kỳ họp thứ 11 và 12 của Hội đồng; nghiệm thu các đề tài thuộc Chương trình KX.04/16-20, tiếp tục chắt lọc những kết quả nghiên cứu mới trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Tổ chức các hội thảo, tọa đàm khoa học về “Đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, thù địch”; tổ chức các cuộc hội thảo, trao đổi, đối thoại lý luận quốc tế. Hội đồng sẽ chủ trì, phối hợp với một số bộ, ban, ngành, địa phương tổ chức các cuộc tọa đàm khoa học về các vấn đề còn ý kiến khác nhau, góp phần xây dựng dự thảo Văn kiện Đại hội XIII. Đặc biệt, Hội đồng sẽ tham gia thẩm định những vấn đề mà các cấp, các ngành trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư…

Các ủy viên Hội đồng đã thảo luận làm rõ một số vấn đề lý luận - thực tiễn phục vụ xây dựng dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng như: Dự báo tình hình, thời cơ và thách thức với đất nước ta trong những năm tới; quan điểm phát triển đất nước; mô hình tổng thể phát triển đất nước; mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2025 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; vai trò, định hướng phát triển các hình thức sở hữu, các thành phần kinh tế trong 5, 10 năm tới; mối quan hệ giữa Nhà nước - thị trường - xã hội và bảo đảm định hướng XHCN trong phát triển kinh tế thị trường; xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ trong bối cảnh hội nhập quốc tế; phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, đồng bộ, gắn kết chặt chẽ với phát triển kinh tế; đổi mới chính trị đồng bộ, phù hợp với đổi mới kinh tế; nhiệm vụ trọng tâm và các đột phá trong nhiệm kỳ Đại hội XIII…

Sau kỳ họp, Hội đồng Lý luận Trung ương sẽ tổng hợp, chắt lọc các ý kiến phục vụ kịp thời cho xây dựng dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Hoa Mai

 

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền