Trang chủ    Tin tức    Đoàn cán bộ Tạp chí Lý luận chính trị nghiên cứu thực tế tại tỉnh Hòa Bình
Thứ năm, 10 Tháng 10 2019 15:19
924 Lượt xem

Đoàn cán bộ Tạp chí Lý luận chính trị nghiên cứu thực tế tại tỉnh Hòa Bình

(LLCT) - Thực hiện kế hoạch nghiên cứu, khảo sát thực tế hằng năm, từ ngày 7 đến ngày 8-10-2019, Đoàn cán bộ Tạp chí Lý luận chính trị do PGS, TS Vũ Hoàng Công, Tổng Biên tập làm Trưởng đoàn đi nghiên cứu thực tế tại tỉnh Hòa Bình.

Trong chuyến thực tế, Đoàn cán bộ Tạp chí Lý luận chính trị đã tìm hiểu việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và  Nghị quyết số 19- NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương về Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Hòa Bình.

Thực hiện Nghị quyết số 18 và Nghị quyết số 19,  Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hòa Bình đã ban hành Kế hoạch số 129 - KH/TU ngày 6-2-2018 về thực hiện Nghị quyết số 18- NQ/TW và Nghị quyết số 19- NQ/TW của Trung ương với mục tiêu là sắp xếp lại tổ chức, giảm đầu mối bên trong của các cơ quan đảng, đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh; thực hiện tinh giản biên chế theo lộ trình, giảm số lượng cấp phó của các cơ quan, đơn vị. Việc tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả được xác định là nhiệm vụ thường xuyên của các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn tỉnh. Sau 2 năm thực hiện, tỉnh Hòa Bình trong đã đạt một số kết quả quan trọng. Thực hiện Quy định số 04-QĐ/TW ngày 25-7-2018 của Ban Bí thư quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Thành ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã sắp xếp các phòng chuyên môn của các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy từ 30 phòng, giảm xuống còn 15 phòng. Văn phòng Tỉnh ủy từ 7 phòng, giảm xuống còn 5 phòng. Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy từ 5 phòng giảm xuống còn 3 phòng; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy từ 6 phòng giảm xuống còn 3 phòng. Ban Dân vận Tỉnh ủy từ 4 phòng giảm xuống còn 2 phòng; Ban Nội chính Tỉnh ủy từ 3 phòng giảm xuống còn 2 phòng; đảm bảo quy định 1 phòng chuyên môn có 5 cán bộ, công chức trở lên, trên cơ sở vị trí việc làm, tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức. Thực hiện Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 8-12-2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình khoá XVI, nhiệm kỳ 2016-2021, ngày 5-1-2018, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 29/QĐ- UBND về việc sáp nhập, đặt tên, đổi tên và thành lập mới thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Sáp nhập 82 thôn, xóm để thành lập, đặt tên 41 thôn, xóm; sáp nhập 39 tổ dân phố để thành lập, đặt tên 19 tổ dân phố; đổi tên 2 tổ dân phố và thành lập mới 1 xóm. Đến nay trong toàn tỉnh còn 1.999 thôn, xóm, tổ dân phố trong đó có 277 tổ dân phố và 1.722 xóm; giảm 60 xóm, tổ dân phố so với giai đoạn trước.

Thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy Hòa Bình trong việc hợp nhất các chức danh lãnh đạo, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế ở tổ chức bộ máy chính quyền các địa phương, huyện ủy Cao Phong đã ban hành Kế hoạch 123.1-KH/HU về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW và Nghị quyết 19-NQ/TW. Theo đó, tổ chức, bộ máy các cơ quan, đơn vị của địa phương được củng cố, kiện toàn theo hướng tinh gọn, đảm bảo đúng chức năng, nhiệm vụ. Huyện Cao Phong đã thực hiện thống nhất kế toán Huyện ủy kiêm kế toán khối đoàn thể và kế toán trung tâm Bồi dưỡng lý luận chính trị huyện; thực hiện chủ trương Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, Trưởng Ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng lý luận chính trị huyện. Đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện, sau sáp nhập, hợp nhất, huyện Cao Phong còn 3 đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện, 28 trường học thuộc khối Giáo dục và Đào tạo. Đối với sáp nhập, điều chỉnh xóm, khu dân cư giảm từ 124 xóm, khu dân cư xuống còn 88 xóm, khu dân cư. Đối với sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã đã hoàn tất việc lấy ý kiến cử tri của 5 xã thuộc diện sáp nhập với tỷ lệ cử tri đồng ý đạt 82,34% - 99,37%.

Tuy nhiên, việc triển khai Nghị quyết số 18 và 19 của Tỉnh Hòa Bình cũng còn nhiều mặt hạn chế do các nguyên nhân từ thể chế, cơ sở pháp lý cũng như năng lực cán bộ chuyên trách, đảm nhiệm các công việc khi sáp nhập, tinh giản biên chế. Do đó, rất cần sớm sửa đổi, bổ sung, ban hành một số Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy đối với cơ quan,  Đảng ủy các đơn vị có chủ trương sáp nhập; các cơ quan chuyên trách, tham mưu, giúp việc cấp ủy huyện; các nghị định, thông tư về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; quy định, hướng dẫn về thực hiện khoán kinh phí đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII…

Trong chương trình nghiên cứu thực tế tại Tỉnh Hòa Bình, Đoàn cán bộ Tạp chí đã thăm quan, tìm hiểu các mô hình sản xuất tiên tiến trong  sản xuất nông nghiệp hiệu quả của Tỉnh như: Công ty CP Giống và thức ăn chăn nuôi T&T – Trại chăn nuôi trâu bò thịt lớn nhất miền Bắc, các mô hình trồng cây cam tiêu biểu ở huyện Cao Phong; mô hình nuôi cá trong lòng Hồ Thủy điện Hòa Bình...

 

Nguyễn Thị Lan

 

 

 

 

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền