Trang chủ    Tin tức    Hội thảo khoa học cấp quốc gia: Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ tổ quốc
Chủ nhật, 10 Tháng 5 2020 20:23
780 Lượt xem

Hội thảo khoa học cấp quốc gia: Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ tổ quốc

(LLCT) - Kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2020), sáng ngày 8-5-2020, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy Nghệ An long trọng tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề: “Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ tổ quốc”.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại Hội thảo

Hội thảo được tổ chức dưới hình thức trực tuyến, kết nối giữa điểm cầu Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh với 68 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trong cả nước, các đảng ủy trực thuộc Trung ương và 5 học viện trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Chủ trì Hội thảo có các đồng chí đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước: đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.

Tham dự Hội thảo tại điểm cầu Hà Nội có các đồng chí đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Tỉnh ủy Nghệ An, các Bộ, Ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương và Thành phố Hà Nội cùng các đại biểu là cán bộ lãnh đạo, quản lý, các nhà khoa học. Tại điểm cầu các địa phương và các đảng ủy trực thuộc Trung ương có đại diện các sở, ban, ngành trực thuộc.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh: “Với tất cả lòng thành kính, chúng ta bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người là biểu tượng sáng ngời của phong trào giải phóng dân tộc, hòa bình và hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới. Tư tưởng, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng cao cả của Người là cội nguồn, gắn liền với bước phát triển và thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam”.

Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận được hơn 60 tham luận của các nhà khoa học, đại diện các cơ quan Đảng, Nhà nước, các Bộ, Ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương và đại diện lãnh đạo một số tỉnh, thành phố trên cả ba miền Bắc, Trung, Nam.

Bằng những luận cứ khoa học từ nhiều góc độ khác nhau, các bài tham luận đã tập trung phân tích, làm sáng rõ những vấn đề chủ yếu sau:

Một là, làm rõ hơn cuộc đời, sự nghiệp cách mạng cao cả và những cống hiến to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam cũng như với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.

Hai là, những bổ sung, phát triển sáng tạo của Hồ Chí Minh khi vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin vào thực tiễn Việt Nam. Khác với sự ra đời của nhiều hệ tư tưởng, lý luận trên thế giới, tư tưởng Hồ Chí Minh được hình thành, phát triển trong quá trình tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc và được Người đút rút, tổng kết từ thực tiễn đấu tranh cách mạng đầy gian khổ, vô cùng sôi nổi, phong phú, cao thượng của Người. Trên nền tảng của chủ nghĩa Mác - Lênin, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xây dựng hệ thống lý luận cách mạng đúng đắn, khoa học và nhân văn, phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế của thời đại.

Ba là,độc lập dân tộc gắn liền với CNXH là nội dung cốt lõi, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong toàn bộ hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh và trong đường lối của cách mạng Việt Nam. Nhiều báo cáo tham luận đã tập trung phân tích sâu sắc cơ sở lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường cách mạng Việt Nam; sự đúng đắn, phù hợp quy luật khách quan và đầy sáng tạo của Hồ Chí Minh khi đặt cách mạng giải phóng dân tộc vào quỹ đạo của cách mạng vô sản, gắn liền giải phóng dân tộc với giải phóng giai cấp, giải phóng con người, độc lập dân tộc gắn liền với CNXH.

Bốn là,giá trị lý luận và thực tiễn to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết, đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; về vai trò, sức mạnh to lớn của nhân dân đối với sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước và bảo vệ tổ quốc hiện nay.

Năm là,giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản và xây dựng Đảng trong điều kiện Đảng cầm quyền đối với công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh có giá trị lý luận, thực tiễn hết sức sâu sắc, góp phần quan trọng vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng trong tình hình mới, để Đảng thật sự “là đạo đức, là văn minh”, xứng đáng với niềm tin yêu và kỳ vọng của nhân dân.

Sáu là,nêu bật tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời, vô cùng đẹp đẽ, cao thượng và phong cách mẫu mực của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhiều bài tham luận đã khắc họa đậm nét tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đó là tấm gương của vị Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất, “một nhà chiến lược thiên tài, một mẫu mực tuyệt vời về chí khí đấu tranh kiên cường, về tinh thần nhân đạo, yêu mến nhân dân thắm thiết, về đạo đức vô song, tác phong khiêm tốn, giản dị”.

Bảy là,cùng với việc phân tích, làm rõ những phẩm chất, nhân cách, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nói chung, nhiều tham luận đã là rõ tình cảm, sự quan tâm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với các địa phương, các giới, các ngành, lực lượng vũ trang và tình cảm của nhân dân các địa phương, các giới, các ngành, lực lượng vũ trang đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu; những kết quả đạt được trong kế tục và phát huy di sản của Người, qua đó phản ánh bức tranh hết sức phong phú, sinh động và cảm động về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực đời sống xã hội, trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta.

Tám là, khẳng định sự trung thành, kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vừa là nhu cầu, vừa là yêu cầu có tính nguyên tắc trong công cuộc đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Kết luận Hội thảo, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng khẳng định, tư tưởng, phong cách và đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi mãi là ngọn đuốc soi đường dẫn dắt sự nghiệp cách mạng của Việt Nam trong quá trình phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Mỗi cán bộ, đảng viên cần tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân để xứng đáng là công bộc của nhân dân như sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn.

Thúy Thảo

 
Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền