Trang chủ    Tin tức    Hội nghị tập huấn cho phóng viên báo chí tuyên truyền nội dung dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Thứ bảy, 31 Tháng 10 2020 21:08
725 Lượt xem

Hội nghị tập huấn cho phóng viên báo chí tuyên truyền nội dung dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

(LLCT) - Sáng 30-10-2020, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị tập huấn cho phóng viên báo chí tuyên truyền nội dung dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Sau giới thiệu mục đích, yêu cầu và đối tượng tham gia Hội nghị tập huấn của đồng chí Trần Thanh Lâm, Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản, 150 lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí trung ương đã nghe đồng chí PGS, TS Phạm Văn Linh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương báo cáo chuyên đề: Thông tin về các nội dung cốt lõi của dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Chủ đề Đại hội: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dạy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng là một sự kiện chính trị quan trọng và diễn ra ở vào một thời điểm vô cùng ý nghĩa. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII và diện mạo đất nước sau 35 năm đổi mới. Đại hội XIII có nhiệm vụ xác định tầm nhìn và định hướng phát triển đất nước; đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển đất nước nhanh, bền vững. Đại hội XIII cũng xác định đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển con người; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển giao, ứng dụng và phát triển mạnh khoa học và công nghệ; xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam. Để đạt được những mục tiêu trên, dự thảo văn kiện Đại hội XIII cũng xác định quản lý phát triển xã hội bền vững, bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, quản lý và sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của nhân dân; xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. Đại hội XIII cũng xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược gồm: Hoàn thiện đồng bộ thể chế; Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ.

Kết thúc Hội nghị tập huấn, đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu định hướng tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng chí lưu ý các lãnh đạo các cơ quan báo chí, phóng viên, biên tập viên báo chí nắm vững đề cương tuyên truyền về Đại hội XIII. Công tác tuyên truyền chia làm 3 đợt:  Đợt 1 đại hội đại biểu đảng bộ các tỉnh, thành phố và các đảng bộ trực thuộc Trung ương; Đợt 2 từ sau đại hội đại biểu đảng bộ các tỉnh, thành phố và các đảng bộ trực thuộc Trung ương đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Đợt 3 từ sau khi bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tống Đức Thảo

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền