Trang chủ    Tin tức    Hội nghị Quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 08-4-2020 của Ban Bí thư “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới”.
Thứ sáu, 06 Tháng 11 2020 14:11
2237 Lượt xem

Hội nghị Quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 08-4-2020 của Ban Bí thư “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới”.

(LLCT) - Sáng 5-11-2020, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 08-4-2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới.

PGS, TS Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc Hội nghị

PGS, TS Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; PGS, TS Vũ Hoàng Công, Thư ký Chi hội Nhà báo Tạp chí Lý luận chính trị Chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có Nhà báo Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; PGS, TS Nguyễn Thị Trường Giang, Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền; đại diện lãnh đạo các đơn chức năng của Học viện; Thư ký chi hội Nhà báo các tạp chí cùng đông đảo đội ngũ cán bộ làm công tác báo chí trong Hệ thống Học viện.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, PGS, TS Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện khẳng định: Báo chí là công cụ quan trọng của công tác tư tưởng, lý luận, tuyên truyền của Đảng và Nhà nước ta. Lãnh đạo và quản lý công tác báo chí là một trong những nhiệm vụ hàng đầu, trong đó phải kể đến vai trò của Hội Nhà báo Việt Nam - tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp của những người làm báo cả nước. Ngày 8-4-2020, Ban Bí thư đã ra Chỉ thị số 43-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới, thay thế Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 18-3-3004. Chỉ thị 43-CT/TW ra đời trong bối cảnh hiện nay là kim chỉ nam cho hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam, cũng như hoạt động của các chi hội Nhà báo trong toàn hệ thống Học viện, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của công tác Hội.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Hồ Quang Lợi trình bày kết quả tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW ngày 18-3-2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa IX “về tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới”; giới thiệu nội dung Chỉ thị thị số 43-CT/TW ngày 08-4-2020 của Ban Bí thư “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới”.

Qua 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW, chất lượng hoạt động Hội Nhà báo Việt Nam có những bước chuyển rõ nét, vai trò của Hội được nâng lên, tổ chức Hội ngày càng được củng cố, hoàn thiện:

Thứ nhất,không ngừng đổi mới, kiện toàn tổ chức, phương thức hoạt động, nâng cao vai trò là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp của những người làm báo Việt Nam. Hội Nhà báo Việt Nam đã tích cực tham gia vào công tác quản lý báo chí, làm tốt công tác tham mưu, phối hợp với các cơ quan chức năng, đóng góp ý kiến xây dựng các chủ trương, chính sách về báo chí.

 Thứ hai, chú trọng việc nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho hội viên. Hội Nhà báo Việt Nam xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng yếu và đã tổ chức nhiều lớp tập huấn về kỹ thuật làm báo trên các loại hình báo chí, tổ chức nhiều hội thảo, tọa đàm khoa học, diễn đàn nghiệp vụ báo chí trong nước và quốc tế phục vụ hoạt động nghiệp vụ cho các cấp Hội.

Thứ ba,tăng cường công tác giáo dục, rèn luyện phẩm chất cách mạng, đạo đức nghề nghiệp cho những người làm báo. Các cấp Hội từ trung ương đến địa phương đã bám sát và quán triệt đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác báo chí. Hội cũng đa dạng hóa các hình thức giáo dục, bồi dưỡng về nhận thức chính trị - xã hội, đạo đức nghề nghiệp và kiến thức xã hội cho hội viên. Từ 1-1-2017, 10 Điều Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam bắt đầu có hiệu lực, đáp ứng mong đợi của công chúng báo chí.

Thứ tư,động viên, khen thưởng, bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của Nhà báo. Hội đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát hoạt động chấp hành Điều lệ Hội, góp phần thắt chặt nền nếp kỷ cương. Công tác thi đua, khen thưởng được các cấp Hội quan tâm, theo hướng khen thưởng thực chất, đúng người, đúng việc.

 Thứ năm, đẩy mạnh hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế. Các hoạt động đối ngoại nhân dân của Hội Nhà báo Việt Nam trong 15 năm qua tiếp tục được triển khai chủ động, tích cực, có ý nghĩa quan trọng và thiết thực.

Thứ sáu,tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp hoạt động, xây dựng các chế độ, chính sách liên quan đến hoạt động báo chí. Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông để tổ chức lấy ý kiến xây dựng Luật Báo chí 2016; tổ chức Giải Báo chí quốc gia và nhiểu giải khác, tổ chức Hội Báo toàn quốc hàng năm…

Đồng chí Hồ Quang Lợi nhấn mạnh: Tuy đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, song chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội chưa thực sự đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Trước bối cảnh tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, khoa học - công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ, mang lại cả thuận lợi và khó khăn cho công tác báo chí, Ban Bí thư đã ra Chỉ thị 43-CT/TW ngày 8-4-2020 “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới”. Theo đó, để nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời gian tới, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và Hội Nhà báo Việt Nam cần thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

 Một là, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam.

 Hai là, các cấp Hội Nhà báo Việt Nam tăng cường công tác giáo dục tư tưởng, nâng cao bản lĩnh hính trị cho người làm báo, hội viên Hội Nhà báo Việt Nam.

 Ba là, Ban Cán sự đảng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo các bộ, ngành có liên quan rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định pháp luật về báo chí.

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trên, cần thực hiện các biện pháp sau:

1. Các cấp Hội phối hợp với cơ quan báo chí xây dựng kế hoạch, chương trình hành động và mở đợt sinh hoạt chính trị để nghiên cứu, quán triệt tổ chức thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW của Ban Bí thư, Thông báo số 248/TB-VPCP ngày 16-7-2019 về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Hội Nhà báo Việt Nam; tiếp tục quán triệt thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động báo chí.

2. Các cơ quan báo chí, các cấp Hội chủ động đề xuất để được cung cấp thông tin cần thiết với những vấn đề dư luận quan tâm, kịp thời định hướng tuyên truyền, phối hợp giải quyết khó khăn, vướng mắc trong hoạt động báo chí và hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam.

3. Chủ động phối hợp với các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí, tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách để phát triển và quản lý báo chí, đội ngũ người làm báo. Tham gia công tác quy hoạch, bồi dưỡng và bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo cơ quan báo chí, lãnh đạo các cấp Hội.

4. Chủ động phối hợp với các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí, các cơ quan báo chí để thực hiện tốt quy hoạch báo chí với từng mảng: báo và tạp chí in; phát thanh, truyền hình; báo điện tử và tạp chí điện tử.

5.Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng trong các cấp hội và các cơ quan báo chí, phát triển Đảng cho hội viên trẻ. Tăng cường kỷ cương, phát huy dân chủ, đổi mới, sáng tạo của từng tổ chức Hội và cán bộ Hội.

6. Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp hoạt động của các cấp hội; tăng cường sự chỉ đạo thường xuyên của Trung ương Hội tới Hội Nhà báo các cấp. Tổ chức tốt hoạt động thi đua, chú trọng công tác khen thưởng, kỷ luật. Tích cực tìm nguồn lực xã hội hóa để duy trì và phát triển hoạt động Hội.

7. Đặc biệt chú trọng việc nêu cao đạo đức nghề nghiệp của người làm báo, hội viên. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quản lý chặt chẽ, ngăn chặn và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức nghề nghiệp trong hoạt động báo chí.

8. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động báo chí, xây dựng các cơ quan báo chí đa phương tiện.

9. Tích cực triển khai các hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần triển khai chủ trường đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước; tăng cường quan hệ hợp tác với báo giới và nhân dân các nước, nâng cao vị thế của báo chí Việt Nam.

10. Hội viên Hội Nhà báo cần nhận thức trách nhiệm của người làm báo, học tập tu dưỡng, rèn luyện không ngừng để cống hiến, xây dựng nền báo chí Cách mạng Việt Nam.

Tại Hội nghị, các chi hội Nhà báo của Học viện đã thảo luận về Kế hoạch thành lập Liên Chi hội Nhà báo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trực thuộc Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam. Hiện nay, Học viện đã xây dựng được hệ thống các tạp chí hùng hậu gồm 12 tạp chí, 10 bản tin. Nhiều Tạp chí đã tổ chức được Chi hội Nhà báo. Trung tâm Học viện có 3 chi hội với 35 hội viên; Học viện Báo chí và Tuyên truyền có 3 chi hội với 117 hội viên. Nhằm xây dựng và triển khai Đề án sắp xếp, đổi mới hệ thống báo chí Học viện theo Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã giao Vụ Tổ chức - Cán bộ phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng, thành lập Liên Chi hội nhà báo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Hội nghị đã nghe ý kiến phát biểu của PGS, TS Nguyễn Thị Trường Giang, Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Thư ký Chi hội Khoa Phát thanh và Truyền hình và TS Nguyễn Đức Hạnh, Thư ký Chi hội Nhà báo Tạp chí Lý luận chính trị và truyền thông về tình hình hoạt động của các chi hội Nhà báo tại Học viện Báo chí; đề xuất thành lập Liên Chi hội Nhà báo Học viện Báo Chí và Tuyên truyền.

PGS, TS Vũ Hoàng Công, Thư ký Chi hội Nhà báo Tạp chí Lý luận chính trị trình bày một số nét khái quát về hoạt động của Chi hội nhà báo Tạp chí Lý luận chính trị nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, mặc dù hạn chế về mặt nhân lực, song Chi hội nhà báo Tạp chí Lý luận chính trị luôn quan tâm tới công tác hội, tổ chức thực hiện một số hoạt động thiết thực trong phạm vi Học viện và tham gia tích cực vào hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam. Những kết quả đó có được là do sự quan tâm, chỉ đạo, đôn đốc của Ban Giám đốc, sự hợp tác, giúp đỡ của các đơn vị chức năng Học viện và sự đồng tình, hưởng ứng, tín nhiệm của các hội viên chi hội và cán bộ chuyên trách công tác tạp chí, bản tin của Học viện.

Phát biểu kết luận Hội nghị, PGS, TS Dương Trung Ý khẳng định: Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh rất quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi cho công tác báo chí, xuất bản trong hệ thống. Chỉ thị số 43 - CT/TW chính là cơ sở để triển khai hiệu quả công tác báo chí, xuất bản, phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ chính trị của Học viện. Đặc biệt, Học viện đã yêu cầu các đơn vị chức năng xây dựng dự thảo đề án đổi mới phát triển các cơ quan báo chí của Học viện theo lộ trình năm 2020-2025, tầm nhìn 2030, cụ thể:

- Đảng ủy, Ban Giám đốc chủ trương thành lập Liên Chi hội Nhà báo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, bảo đảm sự lãnh đạo tập trung thống nhất, tăng cường quản lý hệ thống.

- Đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo với hoạt động của các chi hội thông qua các chương trình cụ thể gắn với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

- Cần quan tâm xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ, biên tập viên ngày càng vững mạnh. Thấm nhuần nội dung Chỉ thị 43-CT/TW và 10 Điều quy định về đạo đức người làm báo, tích cực học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nhiệm vụ công tác, phong cách làm việc chuyên nghiệp hiện đại.

- Các chi hội nhà báo cần nâng cao chất lượng ấn phẩm báo chí, đổi mới cả về nội dung và hình thức, đáp ứng nhiệm vụ chính trị nói chung của Học viện.

Thùy Linh

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền