Trang chủ    Tin tức    Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021
Thứ hai, 11 Tháng 1 2021 12:19
2489 Lượt xem

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021

(LLCT) - Sáng ngày 08-01-2021, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị.

 Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu chỉ đạo hội nghị

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Học viện, lãnh đạo các đơn vị, cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Học viện tại 6 điểm cầu trên cả nước.

Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành đoàn thể Trung ương và thành phố Hà Nội; các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và thành phố Hà Nội dự, đưa tin.

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nêu rõ: Năm 2020 là năm có ý nghĩa rất quan trọng -  năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đảng bộ Học viện nhiệm kỳ 2015 – 2020, năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời, năm 2020 bối cảnh thế giới và đất nước có nhiều biến động lớn; đại dịch Covid-19 tác động nghiêm trọng, sâu rộng đến tình hình kinh tế - xã hội ở mỗi quốc gia, khu vực, toàn cầu; kinh tế thế giới suy thoái, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn cùng nhiều biến động phức tạp khác. Trong bối cảnh đó, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện đã tập trung chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện thành công nhiệm vụ “kép”, vừa chống dịch Covid-19 hiệu quả, vừa thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn.

Năm 2020, Học viện tiếp tục tăng cường quản lý hệ thống trên tất cả các mặt công tác với phương châm: Thực hiện chỉ đạo tập trung, thống nhất nhưng tăng cường phân cấp để các Học viện trực thuộc và viện chuyên ngành phát huy tính chủ động, sáng tạo trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Tiếp tục xây dựng, sửa đổi bổ sung các quy chế, quy định, đảm bảo quản lý đồng bộ, thống nhất các mặt công tác toàn hệ thống Học viện.

Học viện đã tiến hành đổi mới mạnh mẽ các nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức bổ sung, cập nhật Giáo trình Cao cấp lý luận chính trị theo hướng bám sát với dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII... các chuyên đề, bài giảng được bổ sung tăng cường nội dung thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Nội dung chương trình các lớp bồi dưỡng chức danh được xây dựng một cách khoa học, tăng cường tính thời sự, phù hợp với điều kiện và tình hình của từng lớp. Phương pháp dạy và học tiếp tục được đổi mới theo hướng tăng cường tương tác, phát huy tính chủ động sáng tạo của người học; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các khâu của quá trình quản lý đào tạo. Đặc biệt, công tác quản lý giảng viên và học viên tiếp tục được chú trọng, bảo đảm giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật học đường gắn với xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh và ứng xử văn hóa Trường Đảng.

Đối với nhiệm vụ nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận và kiến nghị chính sách; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, năm 2020, Học viện đã tổ chức triển khai đồng bộ trên 600 nhiệm vụ khoa học và đạt được nhiều kết quả tích cực. Đặc biệt, Học viện đã chủ động nghiên cứu và chắt lọc kết quả nghiên cứu xây dựng được các báo cáo khuyến nghị về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và đóng góp trong việc soạn thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, được ghi nhận, đánh giá cao, góp phần cung cấp những luận cứ khoa học cho Đảng và Nhà nước trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, hoạch định chủ trương, đường lối, chính sách kịp thời, sát hợp với tình hình diễn biến của thực tiễn đất nước.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính biểu dương những kết quả đạt được của Học viện trong năm 2020. Dù gặp nhiều khó khăn, thử thách, nhưng Học viện đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, khẳng định vị thế là ngôi trường Đảng cao cấp của Trung ương. Đây là những nỗ lực của tập thể cán bộ, giáo viên, công chức, viên chức, các học viên của Học viện, được kết tinh sau hơn 70 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển.

Bối cảnh, tình hình mới đòi hỏi nhiệm vụ của Học viện thời gian tới sẽ nặng nề hơn, đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị trong năm 2021 và những năm tiếp theo, Học viện cần tiếp tục quán triệt và triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025 trên tất cả các mặt công tác. Việc triển khai cần thực chất, đồng bộ và toàn diện; trong đó tập trung đổi mới về tư duy phương pháp luận, về bộ máy hoạt động và nguồn nhân lực của toàn bộ hệ thống Học viện.

Trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đặc biệt là cán bộ nguồn chiến lược, Học viện cần lồng ghép các nội dung trọng tâm của 15 văn bản Trung ương đang có hiệu lực, trong đó có 6 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội và an ninh - quốc phòng, 4 nghị quyết về xây dựng Đảng, 4 nghị quyết về an sinh xã hội và 1 quy định về nêu gương. Đồng thời, Học viện cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo phương châm: cơ bản, hệ thống, thực tiễn, hiện đại; kiên quyết khắc phục tình trạng “ngại học, lười học lý luận chính trị”, lấy học viên và giảng viên làm trung tâm.

Đồng chí Phạm Minh Chính cũng đề nghị, thời gian tới, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cần chú trọng hơn nữa công tác quản lý khoa học theo hướng nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Đẩy mạnh công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, nhất là những mô hình mới, kinh nghiệm hay từ đó bổ sung, vận dụng hiệu quả trong từng bài giảng, qua đó tiếp tục đóng góp vào phát triển lý luận của Đảng.

 

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Tích cực triển khai chủ trương về giải thưởng lý luận chính trị đối với cán bộ giảng dạy, nghiên cứu về lý luận chính trị nhằm tôn vinh những đóng góp thiết thực của đội ngũ cán bộ này và thúc đẩy chiến lược xây dựng đội ngũ chuyên gia, đội  ngũ cán bộ khoa học có uy tín của Học viện trong những năm tiếp theo. Cùng với đó, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào các bài giảng, vào công tác quản lý lớp, quản lý học viên; xây dựng cơ sở vật chất hiện đại, đồng bộ để Học viện xứng đáng là trung tâm quốc gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ khoa học lý luận của hệ thống chính trị. 

Nhân dịp này, một số tập thể và cá nhân của Học viện đã vinh dự được trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện trao các Quyết định công nhận học hàm Phó Giáo sư cho các cán bộ, giảng viên Học viện.

Chiều cùng ngày, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2020.

M.D

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền