Trang chủ    Tin tức    Hội thảo khoa học “Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng - Giá trị lý luận và thực tiễn”
Thứ sáu, 26 Tháng 2 2021 15:23
1748 Lượt xem

Hội thảo khoa học “Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng - Giá trị lý luận và thực tiễn”

(LLCT) - Kỷ niệm 70 năm Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng (2-1951 - 2-2021), chiều ngày 25-2, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh ủy Tuyên Quang tổ chức Hội thảo khoa học trực tuyến: “Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng - Giá trị lý luận và thực tiễn”. GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và chỉ đạo.

GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh,

Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu khai mạc và đề dẫn Hội thảo

GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; PGS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện; PGS,TS Nguyễn Danh Tiên,  Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng đồng chủ trì Hội thảo.

Hội thảo được kết nối trực tuyến giữa Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh với Tỉnh ủy Tuyên Quang, các Học viện trực thuộc và một số trường chính trị tỉnh, thành phố trong cả nước.

Tại điểm cầu Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có các đồng chí trong Ban Giám đốc, Đảng ủy Học viện; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, cán bộ giảng dạy và nghiên cứu, cán bộ khoa học trong và ngoài Học viện.

Tại điểm cầu Tỉnh ủy Tuyên Quang có đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Huyện ủy Chiêm Hóa, xã Kim Bình và các giảng viên Trường Chính trị tỉnh.

Tại điểm cầu các Học viện trực thuộc và các trường chính trị tỉnh, thành phố có Ban Giám đốc các học viện trực thuộc, lãnh đạo các trường và đội ngũ cán bộ giảng dạy, nghiên cứu.

Phát biểu Đề dẫn Hội thảo, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nêu rõ, cách đây 70 năm, tại căn cứ địa Việt Bắc (Chiêm Hóa - Tuyên Quang), Ðảng Cộng sản Ðông Dương đã tổ chức Ðại hội đại biểu lần thứ II - một sự kiện chính trị to lớn, dấu ấn đặc biệt nổi bật trong pho sử vàng của Đảng ta, mở ra bước ngoặt trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam với những quyết sách hệ trọng, sáng suốt: Đảng từ bí mật chuyển ra hoạt động công khai với tên gọi mới là Đảng Lao động Việt Nam; thành lập Mặt trận thống nhất Việt - Lào - Campuchia, tăng cường đoàn kết quốc tế; thông qua Chính cương của Đảng Lao động Việt Nam - Cương lĩnh thứ ba của Đảng. Đại hội xác định những nhiệm vụ trọng yếu của cách mạng Việt Nam là đánh đuổi đế quốc xâm lược, trừ diệt các lực lượng phản quốc, xóa bỏ tàn dư phong kiến, kiến thiết một nước Việt Nam độc lập, thống nhất, dân chủ, tự do, phú cường, phát triển chế độ dân chủ nhân dân, tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Với chủ trương đúng đắn và sáng tạo, Đại hội II đã phát huy mạnh mẽ truyền thống yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy khát vọng độc lập, tự do và tiến lên chủ nghĩa xã hội, quyết tâm thực hiện Chính cương của Đảng Lao động Việt Nam, xây dựng Đảng Lao động Việt Nam vững mạnh, đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược đi đến thắng lợi.

Đại hội đã xác định những vấn đề chiến lược của cách mạng Việt Nam; nêu rõ hai nhiệm vụ chính trong những nhiệm vụ mới của Đảng là: Đưa kháng chiến đến thắng lợi và xây dựng Đảng Lao động Việt Nam. Để hoàn thành nhiệm vụ đó, Chính cương đã đề ra những chính sách và biện pháp hệ trọng, cấp thiết như: Đẩy mạnh xây dựng lực lượng vũ trang về mọi mặt; củng cố và phát triển Mặt trận dân tộc thống nhất, phát huy tinh thần yêu nước và đẩy mạnh thi đua ái quốc; triệt để giảm tô, giảm tức, tịch thu ruộng đất của thực dân và việt gian chia cho dân cày nghèo...

Đại hội II in đậm dấu ấn đặc biệt trong pho sử vàng của Đảng ta, là đại hội của tinh thần yêu nước, đại đoàn kết toàn dân tộc, của lòng quả cảm sắt son: “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, với khát vọng cháy bỏng về độc lập, tự do cho dân tộc: “chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”. Trong Báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước”. Đó là tinh thần bất diệt, muôn đời tỏa sáng, dệt nên sức mạnh vĩ đại của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đưa con thuyền cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong đẩy mạnh đồng bộ, toàn diện công cuộc đổi mới hôm nay, tinh thần đó là cội nguồn, tiếp tục là động lực và nguồn lực to lớn để chúng ta khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, đưa dân tộc Việt Nam bước tới đài vinh quang, sánh vai với các cường quốc năm châu như ước nguyện lúc sinh thời của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Đại hội II là bài học sâu sắc về kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn cách mạng Việt Nam; kiên định giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội; nắm chắc quan điểm bảo đảm trên hết và trước hết lợi ích quốc gia - dân tộc, giữ vững độc lập, tự chủ, mở rộng hợp tác quốc tế trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Những quyết sách từ Đại hội thấm nhuần bài học “dân là gốc” được đúc rút từ lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, cho thấy mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, thể hiện “ý Đảng, lòng Dân” hòa chung trong khát vọng giành độc lập, giải phóng dân tộc, tiến lên chủ nghĩa xã hội.

GS, TS Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, nhìn lại chặng đường 70 năm qua, chúng ta càng thấu hiểu và nhận thức rõ, đây là những bài học vô cùng quý báu về sự lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam, càng có tầm quan trọng và ý nghĩa sâu sắc hơn đối với việc đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới hiện nay, nhất là việc đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đồng bộ, ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng những yêu cầu mới của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại biểu tham luận tại điểm cầu tỉnh Tuyên Quang

Hội thảo khoa học “Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng - Giá trị lý luận và thực tiễn” với gần 40 tham luận và các ý kiến phát biểu đã tập trung phân tích làm rõ bối cảnh tình hình quốc tế, những chuyển biến của cách mạng Việt Nam trong những năm đầu thập niên 50 của thế kỷ 20; làm rõ những quyết định đúng đắn, trọng đại của Đảng về tổ chức và đường lối cách mạng nhằm đưa kháng chiến đến thắng lợi và tiến lên chủ nghĩa xã hội; khẳng định tầm vóc, ý nghĩa, giá trị lý luận và thực tiễn của Đại hội đối với tiến trình cách mạng Việt Nam.

Phát biểu tại Hội thảo, PGS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện  nhấn mạnh, Đại hội II của Đảng là một sự kiện lịch sử trọng đại, đánh dấu bước trưởng thành mới về tư tưởng, đường lối chính trị của Đảng. Đại hội II là bài học sâu sắc về lý luận và chỉ đạo thực tiễn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tham luận tại Hội thảo, đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tuyên Quang nhấn mạnh: Đại hội II của Đảng từ ngày 11 đến ngày 19-2-1951 được tổ chức tại xã Vinh Quang, nay là xã Kim Bình, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang là Đại hội đầu tiên được tổ chức ở trong nước. Trong chặng đường 70 năm kể từ Đại hội II, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, nỗ lực phấn đấu cùng cả nước hoàn thành thắng lợi sự nghiệp thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh công cuộc đổi mới. Trong mỗi giai đoạn lịch sử cách mạng đều để lại những dấu ấn quan trọng, đạt được nhiều thành tựu vẻ vang.

Đồng chí La Văn Thắng, Bí thư Đảng ủy xã Kim Bình chia sẻ, cuối năm 1950, để chuẩn bị cơ sở vật chất cho Đại hội, 300 cán bộ Trường Nguyễn Ái Quốc (nay là Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh), bộ đội và nhân dân các dân tộc Tuyên Quang đã cùng chung sức xây dựng khu nhà Đại hội ở khu vực đồi Nà Loáng, trung tâm của thôn Phú An (nay là thôn Bó Củng). Thôn Phú An được bao bọc bởi các dãy núi cao, bảo đảm cho khu vực Đại hội an toàn, bí mật; giữa thôn có dòng suối Cổ Linh chảy qua, rất thuận tiện trong sinh hoạt. Chỉ trong 4 tháng, trên 30 ngôi nhà bằng gỗ, tre, nứa, lá cọ đã được xây dựng trên khu vực đồi Nà Loáng với kiến trúc giản tiện, trang nhã và đều được xây dựng dưới tán cây to, thực hiện đúng lời căn dặn của Bác Hồ: “Trên trời nhìn xuống không thấy gì, dưới đất bốn mặt nhìn vào cũng không thấy gì”.

Hội thảo thống nhất kết luận: Vai trò, ý nghĩa to lớn của Đại hội II của Đảng cho chúng ta cơ sở để khẳng định rằng, sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam; cho chúng ta niềm tin vững chắc vào đường lối đổi mới đúng đắn, sáng tạo của Đảng ta, vào tương lai rạng ngời của đất nước và dân tộc. Với những mục tiêu, định hướng, các nhiệm vụ trọng tâm và các đột phá chiến lược đã được Đại hội XIII của Đảng đề ra, chúng ta càng có thêm ý chí quyết tâm lập nên kỳ tích phát triển mới, vì một Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

M.D

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền