Trang chủ    Tin tức    Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5-2021
Thứ tư, 19 Tháng 5 2021 14:23
1717 Lượt xem

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5-2021

(LLCT) - Ngày 18-5-2021, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5-2021. Để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19, Lễ kỷ niệm được tổ chức trực tuyến với các điểm cầu tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và 05 Học viện trực thuộc: Học viện Chính trị khu vực I, II, III, IV, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và chủ trì buổi lễ.

GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và chủ trì buổi lễ.

Dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng, viện chuyên ngành trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đại diện các chuyên gia, nhà khoa học của Học viện.

Ngày Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Việt Nam 18-5 đã trở thành ngày truyền thống, ngày hội quan trọng của ngành KH&CN. Ngày KH&CN Việt Nam năm nay được tổ chức với chủ đề: Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo - khơi dậy khát vọng, kiến tạo tương lai, nhằm biểu dương và tôn vinh những nhà khoa học, đội ngũ cán bộ khoa học công nghệ, các kết quả nghiên cứu, thành tựu khoa học và công nghệ, đặc biệt là khơi dậy niềm tự hào về trí tuệ Việt Nam, tinh thần đam mê lao động sáng tạo, nghiên cứu khoa học của các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, góp phần xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ khoa học trong tương lai.

Để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19, Lễ kỷ niệm được tổ chức trực tuyến

Báo cáo tổng kết hoạt động khoa học năm 2020, nhiệm vụ năm 2021 cho biết: đồng hành cùng sự phát triển của KH&CN nước nhà qua các chặng đường lịch sử, Học viện luôn là cơ quan đào tạo, nghiên cứu khoa học hàng đầu của đất nước. Tiếp nối những thành tựu đã đạt được, năm 2020 - trong bối cảnh tác động của đại dịch Covid-19, Học viện đã tập trung cao độ đẩy mạnh đổi mới toàn diện và đồng bộ các mặt công tác, trong đó có công tác khoa học và đạt được những dấu ấn nổi bật. Từ năm 2020 đến nay, Học viện đã triển khai trên 1.000 nhiệm vụ khoa học, trong đó có trên 40 đề tài khoa học cấp quốc gia, đề tài Ban Bí thư giao; 155 đề tài cấp bộ trọng điểm, đề tài cấp bộ xét tuyển và tương đương; chủ trì tổ chức hơn 100 hội nghị, hội thảo, tọa đàm khoa học; trên 2.000 công trình nghiên cứu khoa học được xã hội hoá.

Cùng với việc tập trung nghiên cứu góp ý Dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, từ giữa năm 2020, các viện chuyên ngành đã tập trung cao độ cho việc chỉnh sửa, bổ sung, cập nhập giáo trình cao cấp lý luận chính trị và trung cấp lý luận chính trị. Ngay sau Đại hội XIII của Đảng, các bộ giáo trình cao cấp, trung cấp lý luận chính trị tiếp tục được bổ sung, cập nhật những quan điểm, nội dung mới trong Văn kiện Đại hội XIII, đã tiến hành nghiệm thu và chuẩn bị xuất bản để đưa vào sử dụng. Đây là một cách làm mới, thể hiện tinh thần đổi mới, sáng tạo với quyết tâm cao, nỗ lực lớn và hành động quyết liệt của Học viện trong triển khai thực hiện Nghị quyết XIII của Đảng vào hoạt động nghiên cứu khoa học. Cùng với đó, Học viện tập trung nghiên cứu xây dựng chương trình, giáo trình hệ đào tạo cử nhân chính trị; chỉnh sửa, bổ sung, xây dựng mới chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ; nghiên cứu xây dựng các chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị.

Trong nghiên cứu khoa học, Học viện đặc biệt chú trọng đề cao hiệu quả, tính ứng dụng và ý nghĩa thực tiễn của các công trình nghiên cứu khoa học đối với các chủ trương, quyết sách chiến lược của Đảng, Nhà nước. Năm 2020 là năm gắn với nhiều sự kiện trọng đại của đất nước như Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, cũng là năm Học viện thực hiện nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng. Trong năm 2020, Học viện có 14 báo cáo gửi Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ và các Tiểu ban soạn thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, Học viện đã đóng góp ý kiến, tham mưu đề xuất tư vấn cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các ban, bộ, ngành, địa phương cách thức tổ chức thực hiện các giải pháp bổ sung, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin và nâng cao hiệu quả công tác lý luận của Đảng; cung cấp luận cứ khoa học phục vụ cho công tác hoạch định chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước như các báo cáo kiến nghị về vấn đề sở hữu và thành phần kinh tế ở nước ta; về đổi mới nhận thức và tổ chức thực tiễn nhằm giải quyết tốt mối quan hệ giữa xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay, v.v..

Bên cạnh đó, Học viện tổ chức nghiên cứu góp ý 27 Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ của  các địa phương, đơn vị; 47 dự thảo văn bản của Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành, địa phương và triển khai nhiều đề tài liên kết với địa phương. Các nghiên cứu cung cấp luận cứ khoa học, giải đáp các vấn đề lý luận và thực tiễn cấp bách; phân tích, đánh giá và lý giải những vấn đề nảy sinh trong quá trình đưa chủ trương, chính sách vào cuộc sống; từ đó đề xuất các kiến nghị về mặt chính sách đối với Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành ở Trung ương và địa phương. Học viện cũng triển khai nhiều đề tài nghiên cứu khoa học trọng điểm để luận giải, làm sáng tỏ thêm về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đồng thời cung cấp những luận cứ khoa học cho việc bảo vệ và phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Một số chương trình khoa học tiêu biểu như: Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia: “Nghiên cứu tổng kết, đề xuất bổ sung, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin - cấu phần quan trọng của nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong bối cảnh mới”; Chương trình cấp bộ trọng điểm “Nghiên cứu đề xuất định hướng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận và văn học, nghệ thuật” ; Đề án Biên dịch bộ sách Hồ Chí Minh toàn tập từ tiếng Việt sang tiếng Lào; Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam, v.v..

Các kết quả nghiên cứu đã góp phần bảo vệ và phát triển Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; đặc biệt, các nhiệm vụ khoa học triển khai bám sát các định hướng, chương trình hoạt động của Trung ương Đảng và Chính phủ nên cung cấp được một số luận cứ khoa học, thực tiễn cần thiết cho việc hoạch định chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước và các chương trình, đề án của bộ, ngành, địa phương.

PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương khẳng định những thành tích khoa học mà Học viện đạt được trong thời gian qua, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19. “Các chương trình, đề tài nghiên cứu được triển khai toàn diện, đồng bộ, huy động sự tham gia đông đảo của các nhà khoa học. Qua đó góp phần phục vụ tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; xây dựng luận cứ, từng bước hình thành những công trình trọng điểm, những tác phẩm khẳng định thương hiệu, giá trị của Học viện”.

GS,TS Nguyễn Xuân Thắng cho rằng, “lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ năm 2021 - năm đầu tiên của nhiệm kỳ 5 năm 2020-2025, là dịp ý nghĩa để nhìn nhận lại kết quả hoạt động KH&CN của năm 2020 và cả nhiệm kỳ để có đánh giá làm cơ sở tổng kết và định ra những phương hướng, nhiệm vụ, phương thức, giải pháp để tổ chức thực hiện KH&CN một cách tốt hơn trong năm 2021 và những năm tiếp theo”.

Đánh giá cao ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm của các chuyên gia, nhà khoa học tại Lễ kỷ niệm, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng đề nghị trong thời gian tới, công tác khoa học của Học viện phải bám sát và quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển khoa học - công nghệ. Các hoạt động khoa học của Học viện phải góp phần tham mưu hoạch định chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp phần bảo vệ, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; cung cấp các luận cứ khoa học phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề phát sinh từ thực tiễn của các ban, bộ, ngành ở Trung ương và địa phương; nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Học viện. Đặc biệt, trong thời gian tới, công tác khoa học của Học viện phải cung cấp luận cứ nhằm góp phần tiếp tục phát triển và hoàn thiện lý luận về đổi mới, lý luận về chủ nghĩa xã hội Việt Nam và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Chuẩn bị những cơ sở lý luận và thực tiễn quan trọng để chuẩn bị tổng kết 20 năm Cương lĩnh sửa đổi bổ sung 2011, 40 năm Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH, v.v.. qua đó bổ sung, xây dựng một nền khoa học, lý luận riêng có của Việt Nam. Dấu mốc của 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam là cơ hội rất tốt để các nhà khoa học, giới lý luận của Học viện tham gia đóng góp vào xây dựng cương lĩnh mới cũng như hoàn thiện lý luận phát triển của Việt Nam, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh trong phát biểu.

Trong năm 2021, Học viện cần đẩy mạnh nghiên cứu thực tiễn đưa ra những giải pháp để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá chiến lược; triển khai có hiệu quả Chương trình KX.02; hoàn thiện bộ sách tuyên truyền, giới thiệu về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về con đường đi lên CNXH của Việt Nam, xây dựng, bồi dưỡng, tạo điều kiện/cơ chế để đội ngũ cán bộ khoa học trẻ phát triển, trưởng thành và đóng góp nhiều hơn nữa trong công việc.

 

GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương tin tưởng rằng với truyền thống hơn 70 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, cùng sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh sẽ đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, thực hiện thắng lợi mục tiêu đặt ra trong lộ trình phát triển, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng phát triển Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

BBT (nguồn HCMA)

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền