Trang chủ    Tin tức    Hội thảo khoa học: Chủ tịch Hồ Chí Minh với khát vọng độc lập - tự do - hạnh phúc
Thứ ba, 31 Tháng 8 2021 22:04
463 Lượt xem

Hội thảo khoa học: Chủ tịch Hồ Chí Minh với khát vọng độc lập - tự do - hạnh phúc

(LLCT) - Nhân kỷ niệm 76 năm Cách mạng Tháng Tám (19-8) và Quốc khánh 2-9, sáng ngày 31-8-2021, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thảo khoa học: “Chủ tịch Hồ Chí Minh với khát vọng độc lập - tự do -  hạnh phúc” theo hình thức trực tuyến.

PGS, TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc Hội thảo. (Ảnh: TTXVN)

Dự và chủ trì Hội thảo có PGS, TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; PGS, TS Lý Việt Quang, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng; đồng chí Nguyễn Văn Công, Giám đốc Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch; PGS, TS Đỗ Xuân Tuất, Phó Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng.

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, PGS, TS Lê Văn Lợi khẳng định, Hội thảo là dịp để chúng ta làm rõ hơn cuộc đời cách mạng phong phú, cao đẹp và tri ân những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với công cuộc giải phóng, chấn hưng và phát triển đất nước Việt Nam, từ đó tiếp nối và phát huy những giá trị to lớn đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Báo cáo khẳng định, Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất; Người đã hiến dâng trọn đời mình để đấu tranh giành lại độc lập, tự do, hạnh phúc cho nhân dân Việt Nam.

PGS, TS Lê Văn Lợi nêu rõ, với Chủ tịch Hồ Chí Minh, nền độc lập dân tộc phải gắn với tự do, hạnh phúc của nhân dân. Độc lập dân tộc là điều kiện tiên quyết để đi tới thực hiện tự do, hạnh phúc của nhân dân và tự do, hạnh phúc của nhân dân chính là tiêu chí căn cốt, thước đo giá trị của độc lập dân tộc. Khát vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về độc lập, tự do, hạnh phúc đã trở thành nguồn động lực, sức mạnh vô cùng to lớn thúc đẩy nhân dân Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thử thách.

Hiện nay, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang ra sức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện các biện pháp quyết liệt để ngăn chặn, đẩy lùi đại dịch Covid -19, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Ý chí, khát vọng của Hồ Chí Minh về độc lập, tự do, hạnh phúc đang được tiếp tục vận dụng và phát triển sáng tạo nhằm động viên, phát huy cao độ truyền thống yêu nước, đoàn kết, ý chí tự cường, tinh thần tương thân tương ái của dân tộc, vượt qua những khó khăn, thách thức, vững bước trên con đường đổi mới và phát triển, vì một Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Toàn cảnh Hội thảo. (Ảnh: TTXVN)

Hơn 30 tham luận và các ý kiến phát biểu tại Hội thảo đã tập trung làm rõkhát vọng độc lập dân tộc, thống nhất đất nước của Hồ Chí Minh. Khát vọng độc lập, ý chí và quyết tâm giành và giữ vững độc lập dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là động lực để dân tộc Việt Nam vượt qua mọi thác ghềnh, hiểm nguy, giành chính quyền cách mạng, làm nên những thắng lợi vẻ vang trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, thống nhất đất nước, đưa giang sơn về một mối. Đây chính là tiền đề quan trọng đem lại tự do, hạnh phúc cho mọi người dân.

Các báo cáo khoa học và ý kiến tham luận tại Hội thảo đã tập trung làm rõkhát vọng độc lập, tự do, hạnh phúc của Hồ Chí Minh được thể hiện sinh động, từ tấm lòng yêu nước nồng nàn, thương dân sâu sắc của Người; thể hiện trong ý chí mãnh liệt vượt mọi khó khăn, gian khổ trên hành trình Người tìm đường cứu nước; trong tư tưởng, trí tuệ và tầm nhìn thời đại của Hồ Chí Minh, khi Người đến với chủ nghĩa Mác - Lênin, ánh sáng chân lý của thời đại và tìm ra con đường giải phóng và phát triển của dân tộc Việt Nam - con đường cách mạng vô sản, độc lập dân tộc gắn liền với CNXH.

Một số tham luận đã đi sâu luận giải nội dung, giá trị khát vọng của Hồ Chí Minh về tự do, hạnh phúc cho mọi người dân. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, độc lập dân tộc phải gắn với tự do, hạnh phúc cho nhân dân. Độc lập dân tộc là điều kiện tiên quyết để đi tới tự do, hạnh phúc và ngược lại tự do, hạnh phúc chính là thước đo giá trị của độc lập dân tộc, củng cố, bảo vệ độc lập dân tộc. Từ khát vọng đem lại cuộc sống ấm no, tự do và hạnh phúc cho mọi người dân, Hồ Chí Minh định hướng xây dựng đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Đó là chế độ xã hội tốt đẹp, luôn lấy tự do, ấm no và hạnh phúc của nhân dân là tiêu chí, thước đo sự phát triển.

Kiên định và giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và CNXH trong thực tiễn cách mạng Việt Nam, Hồ Chí Minh đã lãnh đạo toàn dân tộc ta từng bước hiện thực hóa khát vọng độc lập, tự do, hạnh phúc trong thực tiễn. Người vừa định hướng, vừa là nhà tổ chức vĩ đại, lãnh đạo huy động tất thảy sức mạnh vĩ đại của toàn dân tộc, tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đoàn kết, ý chí, trí tuệ của con người Việt Nam trong việc bảo vệ và giữ vững thành quả cách mạng, thực hiện khát vọng phát triển đất nước sánh vai các cường quốc năm châu, thuận theo quy luật phát triển của thực tiễn khách quan và xu thế thời đại. Đồng thời, kết hợp sức mạnh dân tộc và quốc tế, phát huy sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại, tạo sức mạnh tổng hợp để làm nên những thắng lợi ngày càng to lớn hơn trên con đường xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới.

Bên cạnh các nội dung quan trọng đó, một số bài viết của các nhà khoa học đi sâu phân tích, đánh giá, nhấn mạnh vai trò và ý nghĩa to lớn của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tiếp tục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên định con đường Hồ Chí Minh và dân tộc Việt Nam đã lựa chọn; thực hiện thắng lợi mục tiêu đến giữa thế kỷ đưa nước ta trở thành nước phát triển, định hướng XHCN.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa, nhưng khát vọng của Người về độc lập, tự do, hạnh phúc vẫn là nguồn động lực và sức mạnh trường tồn để nhân dân Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thử thách, tiếp tục soi sáng công cuộc đổi mới đất nước hiện nay. Điều đó được minh chứng rõ trong thành tựu của đất nước qua 35 năm đổi mới - thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, đã nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, để đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.

Kế thừa và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh và những thành tựu của 35 năm đổi mới, trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, "khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc" tiếp tục là định hướng quan trọng soi rọi con đường đi lên của dân tộc trong bối cảnh mới.

Học tập và làm theo tấm gương vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong điều kiện mới, chúng ta cần tiếp tục chú trọng chăm lo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng - lực lượng lãnh đạo toàn dân tộc, luôn trong sạch, vững mạnh, luôn “là đạo đức, là văn minh”. Đảng cần tiếp tục gắn bó mật thiết với nhân dân, thực hiện nhất quán quan điểm Hồ Chí Minh về “dân là gốc”, coi trọng nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đồng thời, hết sức chăm lo cho đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng đất nước ngày càng vững mạnh và phát triển. Đồng thời, tiếp tục kiên định đường lối đổi mới, khơi dậy khát vọng, phát huy giá trị văn hóa, tinh thần sáng tạo, sức mạnh con người Việt Nam để lập nên những kỳ tích mới trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, thoả lòng mong ước của Người lúc sinh thời.

Trong giai đoạn hiện nay, khi cả dân tộc Việt Nam và thế giới đang nỗ lực chiến đấu chống lại đại dịch Covid-19, hơn lúc nào hết, di sản Hồ Chí Minh về độc lập, tự do, hạnh phúc, khát vọng của Người về một nước Việt Nam phồn vinh, hùng cường, “sánh vai các cường quốc năm châu” cần tiếp tục được vận dụng và phát triển sáng tạo, kết thành niềm tin trí tuệ, sức mạnh nội lực để kiềm chế, đẩy lùi và chiến thắng đại dịch Covid-19, bảo vệ an toàn tính mạng của nhân dân. Chúng ta tin tưởng rằng, trong thời gian không xa, đại dịch sẽ bị đẩy lùi, Việt Nam sẽ vượt qua những ngày gian khó và chuyển sang trạng thái bình thường mới.

MP

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền