Trang chủ    Tin tức    Hội nghị trao đổi nghiệp vụ công tác đánh giá và thi đua, khen thưởng
Thứ tư, 15 Tháng 9 2021 15:39
696 Lượt xem

Hội nghị trao đổi nghiệp vụ công tác đánh giá và thi đua, khen thưởng

(LLCT) - Ngày 14-9-2021, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị trực tuyến trao đổi nghiệp vụ công tác đánh giá và thi đua, khen thưởng. PGS, TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Học viện, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Học viện chỉ đạo Hội nghị.

Đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Tham dự Hội nghị có các Ủy viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Học viện, các Thủ trưởng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng, cán bộ phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của các Học viện khu vực và các đơn vị nghiên cứu, giảng dạy, đơn vị chức năng tại Học viện Trung tâm, cán bộ chuyên trách Ban Thi đua – Khen thưởng của Học viện.

Tại Hội nghị, PGS, TS Hoàng Phúc Lâm trao đổi, chia sẻ các thông tin trong triển khai thực hiện các kế hoạch phong trào thi đua, khen thưởng của Học viện giai đoạn 2019-2025, trong đó đánh giá các nội dung đã thực hiện đến nửa đầu năm 2021 và định hướng, xác định các kế hoạch, hoạt động của phong trào thi đua Học viện giai đoạn 2021-2025.

Trong giai đoạn 2019 - 2020, Học viện đã triển khai thực hiện hiệu quả theo đúng tiến độ các bước trong Kế hoạch số 466-KH/HVCTQG ngày 17-9-2019 và Hướng dẫn số 568-HD/HVCTQG ngày 29-12-2020 về thực hiện và khen thưởng phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025. Theo đó, các tập thể trong Học viện phấn đấu thi đua xây dựng Tập thể kiểu mẫu “Uy tín, văn minh, hiện đại, hiệu quả”, các cá nhân phấn đấu thi đua là Cán bộ trường Đảng mẫu mực “Kỷ cương, trách nhiệm, gương mẫu, chuyên nghiệp”. Mục tiêu của phong trào hướng đến góp phần nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nghiên cứu khoa học của Học viện cũng như phát huy tình thần tự giác của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Giai đoạn 2019-2020, bộ công cụ đánh giá các mô hình “Tập thể kiểu mẫu” và “Cán bộ Trường Đảng mẫu mực” được xây dựng và bước đầu tổ chức kiểm tra, giám sát các tập thể và cá nhân thực hiện.

Giai đoạn 2021-2025, các nội dung của Kế hoạch tập trung tổ chức các hình thức kiểm tra, giám sát, đánh giá tiến độ và chất lượng thực hiện các  mô hình kiểu mẫu của tập thể và cá nhân bảo đảm các tiêu chí của phong trào; qua đó có sơ kết và tổng kết nghiêm túc, khen thưởng, tuyên dương kịp thời các tập thể và cá nhân có thành tích trong thực hiện phong trào thi đua.

Với mục tiêu đổi mới công tác đánh giá gắn liền với thi đua khen thưởng ngày càng đi vào thực chất, Học viện đã xây dựng Kế hoạch số 341-KH/HVCTQG ngày 20-8-2021 về Triển khai cuộc vận động “Xây dựng phong cách cán bộ Trường Đảng trung thành, sáng tạo, cống hiến vì sự nghiệp đào tạo và nghiên cứu lý luận chính trị” giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16-6-2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Cuộc vận động “Xây dựng phong cách cán bộ Trường Đảng trung thành, sáng tạo, cống hiến vì sự nghiệp đào tạo và nghiên cứu lý luận chính trị” được thực hiện với mục đích tạo sự chuyển biến manh mẽ, sâu sắc từ nhận thức đến hành động của cấp ủy, thủ trưởng và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thi số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện lần thứ III. Trong đó, trọng tậm là Kế hoạch 09-KH/ĐU ngày 28-6-2021 của Đảng ủy Học viện về triển khai chuyên đề năm 2021 “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Các nội dung của Cuộc vận động hướng đến xây dựng cán bộ trường Đảng chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học, lãnh đạo quản lý, phát huy tinh thần cống hiến tài năng, năng lực, trí tuệ, tâm huyết và thời gian cho sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Học viện.

Kế hoạch phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng được thực hiện với các nội dung: Tiếp tục quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thi đua khen thưởng; quán triệt sâu sắc tư tưởng về thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7-4-2014 của Bộ Chính trị; triển khai hiệu quả các Đề án 587, 979…; đổi mới chương trình, nội dung đào tạo các hệ lớp; xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học lý luận chính trị, đẩy mạnh tổng kết thực tiễn.

Trong năm 2021, hưởng ứng Lời kêu gọi Toàn dân đoàn kết phòng, chống đại dịch Covid-19 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” do Thủ tướng Chính phủ phát động, Học viện đã triển khai hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” . Mục tiêu của phong trào là tập trung phát huy ý thức trách nhiệm, tinh thần đoàn kết, nhân ái, sẻ chia, cùng chung sức, chung lòngcủa mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn hệ thống Học viện trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và thực hiện hiệu quả, bảo đảm tiến độ, thời gian, chất lượng các nhiệm vụ được giao. Các tập thể, các nhân có thành tích trong thực hiện phong trào sẽ được nhận các hình thức khen thưởng: Bằng khen của Giám đốc Học viện, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Huân chương Lao động.

Tại Hội nghị, PGS, TS Hoàng Phúc Lâm chia sẻ một số điểm mới trong công tác đánh giá thi đua khen thưởng năm 2021. Trên cơ sở tổng hợp từ 202 ý kiến đóng góp của các đơn vị trong Học viện đối với dự thảo Quy chế thi đua khen thưởng năm 2021 của Học viện, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng đã tiếp thu và nghiên cứu sửa đổi Quy chế phù hợp với thực tiễn. Theo đó Quy chế thi đua khen thưởng năm 2021 sẽ có một số điểm mới trong tiêu chí hoàn thành nhiệm vụ ở các mức độ của cá nhân và tập thể, trong định mức giờ giảng chuẩn của giảng viên, định mức công trình khoa học của nghiên cứu viên, giảng viên, cán bộ khoa học.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đề xuất, góp ý, bổ sung một số điểm cần điều chỉnh trong định mức giờ giảng và công trình khoa học của giảng viên, cán bộ khoa học nhằm khuyến khích giảng viên tham gia thực hiện giảng dạy và nghiên cứu khoa học phù hợp; đồng thời cần tiếp tục hoàn thiện Quy chế thi đua khen thưởng năm 2021 trên cơ sở thực hiện sửa đổi, ban hành các quy định về định mức nhiệm vụ cần hoàn thành với các ngạch, bậc, chức danh của cá nhân để bảo đảm tính hệ thống trong sửa đổi, ban hành Quy chế.

Nguyễn Thị Lan

 
Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền