Trang chủ    Tin tức    Nâng cao hiệu quả ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào công tác đào tạo, bồi dưỡng của hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Thứ sáu, 17 Tháng 12 2021 14:53
911 Lượt xem

Nâng cao hiệu quả ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào công tác đào tạo, bồi dưỡng của hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

(LLCT) - Sáng ngày 16-12-2021, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Nâng cao hiệu quả ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào công tác đào tạo, bồi dưỡng của hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh”. PGS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện chủ trì Hội thảo.

PGS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện chủ trì Hội thảo - Ảnh: hcma.vn

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, PGS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện nhấn mạnh: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh là cơ quan trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng; đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện, thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Cùng với chức năng đào tạo thì nghiên cứu khoa học cũng là chức năng quan trọng của Học viện. Nghiên cứu khoa học với nhiệm vụ nghiên cứu lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nghiên cứu khoa học chính trị, khoa học lãnh đạo quản lý, một số ngành khoa học xã hội và nhân văn; nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, cung cấp luận cứ khoa học cho Trung ương Đảng, Nhà nước trong việc hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách xây dựng và phát triển đất nước, xây dựng Đảng và Nhà nước, đổi mới tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị, v.v..

Trong hơn 70 năm xây dựng và phát triển của Học viện, song hành với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công tác nghiên cứu khoa học có vị trí, vai trò quan trọng đối với sự phát triển của Học viện; trực tiếp tạo lập vị thế, uy tín, ảnh hưởng của Học viện với tư cách trung tâm quốc gia về nghiên cứu lý luận chính trị; đóng góp quan trọng trong việc bảo vệ, phát triển nền tảng tư tưởng, hệ thống lý luận của Đảng, góp phần cung cấp nhiều luận cứ khoa học có giá trị cho việc hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, là nền tảng để Học viện thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ  đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý trung, cao cấp và cán bộ lý luận của Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị của đất nước.

Trên cơ sở đánh giá khách quan hiệu quả ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào công tác đào tạo, bồi dưỡng; nhận diện những bất cập, hạn chế và nguyên nhân, Hội thảo góp phần luận giải, đưa ra hệ thống các giải pháp phù hợp, khả thi, góp phần cung cấp những luận cứ khoa học trong định hướng, xây dựng các kế hoạch, chương trình khoa học theo hướng bảo đảm và phát huy tối ưu được hiệu quả nghiên cứu khoa học vào công tác đào tạo, bồi dưỡng của Học viện trong giai đoạn hiện nay.

Hội thảo tập trung phân tích, nhận định quá trình triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học của Học viện từ năm 2015 đến nay, đặc biệt chú trọng hiệu quả ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học gắn với công tác đào tạo, bồi dưỡng của hệ thống Học viện. ii) Phân tích các yếu tố thuận lợi và khó khăn tác động đến hiệu quả ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào công tác đào tạo, bồi dưỡng tại Học viện trong bối cảnh mới. iii) Chia sẻ kinh nghiệm giữa các đơn vị trong ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học với công tác đào tạo, bồi dưỡng; trong công bố, xã hội hóa kết quả nghiên cứu. iv) Đề xuất các giải pháp tiếp tục nâng cao hiệu quả gắn kết kết quả nghiên cứu khoa học đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng ở Học viện năm 2022 và những năm tiếp theo.

Mỗi năm, Học viện triển khai khoảng từ 55 đến 60 đề tài cấp bộ, cấp bộ trọng điểm và từ 180-200 đề tài cấp cơ sở phân cấp từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ. Từ kết quả nghiên cứu khoa học, đã hình thành được một hệ thống các tài liệu tham khảo có giá trị phục vụ công tác giảng dạy và học tập cho các hệ đào tạo của Học viện, đặc biệt đối với hệ cao cấp lý luận chính trị và sau đại học. Những đổi mới, cải tiến trong công tác quản lý của Học viện từ việc ứng dụng các đề tài, đề án nghiên cứu các cấp mang tính thực tiễn cao đã và đang góp phần nâng cao hiệu quả trong nhiều lĩnh vực, khẳng định uy tín, vị thế của Học viện; đóng góp quan trọng, toàn diện đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng.

Kết thúc Hội thảo, các đại biểu tham dự thống nhất: coi công tác nghiên cứu khoa học tại Học viện là giải pháp đột phá vừa nâng cao chất lượng đào tạo vừa xây dựng đội ngũ giảng viên, đặc biệt giảng viên trẻ. Chú trọng xã hội hóa các kết quả nghiên cứu khoa học dưới nhiều hình thức như xuất bản sách, bài tạp chí trong nước và quốc tế. Nghiên cứu đổi mới công tác quản lý khoa học theo hướng tinh gọn, hiệu quả và tăng cường ứng dụng dịch vụ công trực tuyến, cải cách thủ tục hành chính đối với quản lý các nhiệm vụ khoa học.

M.D

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền